ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie gmin z województwa śląskiego poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w lipcu 2012 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906 oraz z 2010 r. Nr 149, poz. 996) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa gminy z województwa śląskiego poszkodowane w wyniku działania wiatru i intensywnych opadów atmosferycznych które miały miejsce w lipcu 2012 r., na terenie których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.

§ 2. Szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu stosuje się w następujących gminach:

1) Kłomnice;

2) Rędziny;

3) Wręczyca Wielka.

§ 3. Szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu w gminach, o których mowa w § 2, stosuje się przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.