ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 908) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa przeniesienia niektórych planowanych wydatków budżetowych oraz kwot wynagrodzeń między częściami budżetu państwa w zakresie dotyczącym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w podziale na części, działy i rozdziały budżetu państwa.

§ 2. 1. Przenosi się planowane wydatki budżetu państwa, w tym wynagrodzenia, z części 42 — Sprawy wewnętrzne w kwocie 858 405 zł do części 17 — Administracja publiczna.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Planowane wydatki budżetowe na wynagrodzenia przenosi się w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 8 września 2012 r.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2012 r. (poz. 1430)