ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej (Dz. U. Nr 172, poz. 1405) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Okresowe opiniowanie służbowe funkcjonariuszy uwzględnia następujące kryteria:

1) wiedzę ogólną i kwalifikacje zawodowe;

2) umiejętność oceny sytuacji;

3) znajomość służby;

4) efektywność służby;

5) samodzielność wykonywania zadań;

6) planowanie i organizację własnej pracy;

7) podejmowanie nowych inicjatyw;

8) dyscyplinę i obowiązkowość;

9) dyspozycyjność;

10) umiejętność współpracy;

11) przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych;

12) sposób sporządzania dokumentów służbowych;

13) proces adaptacji zawodowej — w przypadku funkcjonariuszy w okresie służby przygotowawczej.

2. W okresowym opiniowaniu służbowym funkcjonariuszy zajmujących stanowiska kierownicze oprócz kryteriów wymienionych w ust. 1 ocenie podlega:

1) komunikacja werbalna;

2) planowanie i ustalanie priorytetów;

3) podejmowanie decyzji;

4) delegowanie zajęć;

5) zarządzanie czasem własnym i podwładnych;

6) kierowanie podwładnymi;

7) ocenianie podwładnych;

8) inicjatywa oraz innowacyjność;

9) dbałość o stosunki międzyludzkie;

10) odporność na presję;

11) zarządzanie zasobami materialnymi.

3. W okresowym opiniowaniu służbowym funkcjonariusza uwzględnia się również ocenę, której podlega funkcjonariusz:

1) podczas stażu adaptacyjnego odbywanego w okresie służby przygotowawczej;

2) podczas szkolenia zawodowego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub inną jednostkę organizacyjną Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

4. Wzór formularza opinii służbowej określa załącznik do rozporządzenia.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703.