ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzory zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych:

1) ogłoszenia o zamówieniu, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) uproszczonego ogłoszenia o zamówieniu objętym dynamicznym systemem zakupów, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) ogłoszenia o konkursie, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) ogłoszenia o wynikach konkursu, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.

2. Wzory, o których mowa w ust. 1, dotyczą zamówień publicznych oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 102, poz. 693).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2008 r.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. (poz. 1153)