ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 października 2006 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia funkcjonariuszy do dyspozycji Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 58 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przeniesienie funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, do dyspozycji Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej „Szefem CBA”, następuje na podstawie decyzji.

2. Do decyzji, o której mowa w ust. 1, stosuje się — odpowiednio przepisy dotyczące decyzji w sprawie mianowania funkcjonariuszy na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych stanowisk.

§ 2. Przeniesienie funkcjonariusza do dyspozycji Szefa CBA może nastąpić w przypadku przewidywanego wyznaczenia funkcjonariusza na inne stanowisko służbowe.

§ 3. Dokonując przeniesienia funkcjonariusza do dyspozycji, uwzględnia się dotychczasowy przebieg służby funkcjonariusza, posiadane przez niego kwalifikacje zawodowe oraz predyspozycje, jak również istniejące możliwości etatowe i potrzeby ewentualnego mianowania danego funkcjonariusza na inne równorzędne stanowisko służbowe.

§ 4. Decyzję w sprawie przeniesienia funkcjonariusza do dyspozycji wydaje Szef CBA z urzędu lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełnił służbę.

§ 5.1. Funkcjonariuszowi przeniesionemu do dyspozycji nie wyznacza się stałego zakresu obowiązków służbowych.

2. W okresie pozostawania w dyspozycji funkcjonariusz może zostać:

1) wyznaczony do wykonywania określonych zadań służbowych, jeżeli charakter tych zadań odpowiada posiadanym przez funkcjonariusza kwalifikacjom, lub do pełnienia, na określonych warunkach, dyżurów;

2) skierowany do odbycia odpowiednich kursów, szkoleń lub praktyk zawodowych.

3. Określając warunki pełnienia dyżurów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, ustala się w szczególności miejsce pełnienia dyżurów i sposób bezpośredniego kontaktowania się w tym czasie z funkcjonariuszem, biorąc pod uwagę wnioski funkcjonariusza, o ile ich uwzględnienie nie wpłynie negatywnie na możliwość niezwłocznego podjęcia przez funkcjonariusza wykonania zadania służbowego podczas dyżuru.

4. Terminy dyżurów oraz czas trwania określa Szef CBA.

5. W sprawach, o których mowa w ust. 2 i 3, właściwy jest Szef CBA.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.