ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wykonywania zadań poza Agencją

Na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, do wykonywania zadań poza Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej „ABW”;

2) uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy w czasie oddelegowania;

3) wysokość i sposób wypłacania uposażenia i innych świadczeń pieniężnych przysługujących oddelegowanym funkcjonariuszom;

4) szczególne uprawnienia i obowiązki funkcjonariusza pełniącego służbę poza granicami kraju.

§ 2. Wykonywanie w podmiocie, do którego nastąpiło oddelegowanie, zwanym dalej „podmiotem oddelegowania”, zadań służbowych przez oddelegowanego funkcjonariusza polega na wykonywaniu obowiązków w ramach zadań określonych w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, zwanej dalej „ustawą”.

§ 3. 1. Oddelegowanie funkcjonariusza następuje na wniosek Szefa ABW lub kierownika podmiotu oddelegowania, zwany dalej „wnioskiem”.

2. Z wnioskiem występuje Szef ABW do kierownika podmiotu oddelegowania albo kierownik podmiotu oddelegowania do Szefa ABW.

§ 4. Wniosek zawiera następujące dane:

1) nazwę podmiotu oddelegowania;

2) proponowane stanowisko służbowe przeznaczone dla oddelegowanego funkcjonariusza oraz przysługującą na tym stanowisku wysokość uposażenia, ze wskazaniem poszczególnych jego składników;

3) kwalifikacje wymagane do zajmowania proponowanego stanowiska służbowego;

4) zakres wykonywanych zadań i obowiązków na proponowanym stanowisku służbowym;

5) wymagania w zakresie rodzaju poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych i okres jego ważności;

6) proponowany okres oddelegowania;

7) informacje o ilości godzin pracy z użyciem monitora ekranowego.

§ 5. Szef ABW:

1) w przypadku uwzględnienia wniosku wyznacza funkcjonariusza do oddelegowania;

2) może nie uwzględnić wniosku kierownika podmiotu oddelegowania, jeżeli na wskazanym stanowisku służbowym nie będą wykonywane zadania służbowe, o których mowa w ustawie, albo jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ABW.

§ 6. Funkcjonariusz wyznaczony do oddelegowania zostaje zapoznany z treścią wniosku i wyraża wstępną zgodę na oddelegowanie.

§ 7. 1. W przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 1, Szef ABW zawiera z właściwym kierownikiem podmiotu oddelegowania porozumienie o oddelegowaniu, zwane dalej „porozumieniem”.

2. Porozumienie określa:

1) datę porozumienia;

2) okres oddelegowania;

3) stopień, imię i nazwisko oddelegowanego funkcjonariusza;

4) zobowiązanie kierownika podmiotu oddelegowania do wypłacania oddelegowanemu funkcjonariuszowi w okresie oddelegowania uposażenia oraz innych świadczeń i należności pieniężnych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 oraz w § 16 ust. 2;

5) numer poświadczenia bezpieczeństwa wydanego oddelegowanemu funkcjonariuszowi, datę jego wydania oraz okres ważności;

6) stanowisko służbowe, które oddelegowany funkcjonariusz będzie zajmował;

7) zakres zadań i obowiązków oddelegowanego funkcjonariusza.

3. Jeżeli we wniosku nie zawarto wymagań co do rodzaju poświadczenia bezpieczeństwa, przepisu ust. 2 pkt 5 nie stosuje się.

§ 8. 1. Funkcjonariusza zapoznaje się z treścią porozumienia, co potwierdza on własnoręcznym podpisem.

2. Szef ABW oddelegowuje funkcjonariusza do wykonywania zadań w podmiocie oddelegowania, po uzyskaniu jego pisemnej zgody na warunki oddelegowania określone w porozumieniu.

§ 9. 1. Oddelegowanego funkcjonariusza odwołuje się z zajmowanego stanowiska służbowego i przenosi rozkazem personalnym Szefa ABW, z pozostawieniem tego funkcjonariusza bez przydziału służbowego, do dyspozycji Szefa ABW.

2. Rozkaz personalny o oddelegowaniu funkcjonariusza zawiera:

1) datę oddelegowania;

2) okres oddelegowania;

3) stanowisko służbowe zajmowane w dniu oddelegowania;

4) stawkę uposażenia zasadniczego właściwą dla zajmowanego stanowiska służbowego oraz wysokość dodatków do uposażenia o charakterze stałym, przysługujące w dniu oddelegowania;

5) nazwę podmiotu oddelegowania oraz stanowisko służbowe, na które następuje oddelegowanie.

§ 10. 1. Oddelegowanego funkcjonariusza wyznacza na stanowisko służbowe, zgodnie z porozumieniem, kierownik podmiotu oddelegowania.

2. Kierownik podmiotu oddelegowania może przenieść oddelegowanego funkcjonariusza na inne stanowisko służbowe niż wskazane w porozumieniu, jeżeli Szef ABW oraz oddelegowany funkcjonariusz wyrażą na to pisemną zgodę.

§ 11. Szef ABW, w przypadkach uzasadnionych potrzebami służby, może odwołać funkcjonariusza z podmiotu oddelegowania bez zgody funkcjonariusza i kierownika podmiotu oddelegowania, zawiadamiając ich o tym co najmniej z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

§ 12. Oddelegowanego funkcjonariusza odwołuje się z podmiotu oddelegowania:

1) w terminie miesiąca od niewyrażenia przez oddelegowanego funkcjonariusza pisemnej zgody na przeniesienie na stanowisko inne niż określone w porozumieniu;

2) w terminie trzech miesięcy od pisemnego wniosku kierownika podmiotu oddelegowania o odwołanie oddelegowanego funkcjonariusza;

3) w terminie trzech miesięcy od pisemnego wniosku funkcjonariusza o odwołanie;

4) niezwłocznie w przypadkach, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 3–5 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy.

§ 13. Oddelegowany funkcjonariusz wykonuje obowiązki i korzysta z uprawnień, jakie przysługują pracownikowi podmiotu oddelegowania zatrudnionemu na równorzędnym stanowisku.

§ 14. 1. Oddelegowanemu funkcjonariuszowi przysługują uprawnienia oraz świadczenia, w tym uposażenie i inne świadczenia pieniężne, na zasadach określonych w ustawie.

2. Składniki uposażenia i inne świadczenia oraz należności pieniężne są wypłacane oddelegowanemu funkcjonariuszowi przez:

1) podmiot oddelegowania:

a) wynagrodzenie w terminach płatności przewidzianych dla funkcjonariuszy,

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne według zasad określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm. 2) ), z zastrzeżeniem pkt 2 lit. d,

c) nagrody uznaniowe, jeżeli podmiot oddelegowania wypłaca takie nagrody,

d) ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe z lat poprzedzających rok odwołania z podmiotu oddelegowania, do których funkcjonariusz nabył prawo w podmiocie oddelegowania

– w wysokości określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi w podmiocie oddelegowania;

2) właściwą jednostkę organizacyjną ABW:

a) nagrody jubileuszowe,

b) należności z tytułu uszczerbku na zdrowiu,

c) należności pośmiertne,

d) nagrodę roczną w rozumieniu ustawy, jeżeli funkcjonariusz nie nabył prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w podmiocie oddelegowania lub w przypadku gdy podmiot oddelegowania nie wypłaca dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

e) świadczenia pieniężne związane ze zwolnieniem ze służby w ABW,

f) inne należności i świadczenia pieniężne przysługujące funkcjonariuszowi z tytułu pełnienia służby w ABW.

3. W przypadku gdy wysokość składnika uposażenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, jest niższa od uposażenia otrzymywanego przez funkcjonariusza na ostatnio zajmowanym stanowisku przed oddelegowaniem, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na prawo do uposażenia i innych świadczeń oraz należności pieniężnych lub na ich wysokość, funkcjonariuszowi przysługuje odpowiednie wyrównanie ze środków ABW.

§ 15. Oddelegowanemu funkcjonariuszowi urlopów udziela kierownik podmiotu oddelegowania, w wymiarze i na zasadach określonych w ustawie, według planu urlopów sporządzonego w podmiocie oddelegowania.

§ 16. 1. Oddelegowany funkcjonariusz ma prawo kontynuować naukę na warunkach, na jakich pobierał naukę przed oddelegowaniem.

2. Koszty dofinansowania nauki pobieranej przez oddelegowanego funkcjonariusza, do których zobowiązała się ABW, pokrywa podmiot oddelegowania, proporcjonalnie do okresu oddelegowania.

3. ABW informuje podmiot oddelegowania, przed zawarciem porozumienia, o warunkach, na jakich funkcjonariusz pobiera naukę.

§ 17. 1. Funkcjonariusz pełniący służbę poza granicami kraju ma prawo do:

1) zwrotu niezbędnych kosztów leczenia w państwie, do którego został oddelegowany, o ile nie przekraczają równowartości 1 000 euro w roku kalendarzowym;

2) zwrotu niezbędnych kosztów leczenia w państwie, do którego został oddelegowany, przekraczających równowartość 1 000 euro:

a) w przypadku gdy ze względu na stan jego zdrowia konieczna jest natychmiastowa interwencja w szpitalu,

b) innych niezbędnych kosztów leczenia – po uzyskaniu zgody Szefa ABW;

3) zwrotu kosztów przejazdu z zagranicy do kraju i z powrotem w razie zgonu małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwa lub dzieci albo rodziców małżonka;

4) corocznego płatnego urlopu dodatkowego w wymiarze 5 dni z tytułu służby pełnionej w szczególnie uciążliwych warunkach klimatycznych, niezależnie od urlopów określonych w ustawie.

2. Do szczególnych obowiązków oddelegowanego funkcjonariusza pełniącego służbę poza granicami kraju należy:

1) niezwłoczne wykonywanie poleceń Szefa ABW lub upoważnionych przez niego funkcjonariuszy dotyczących realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy;

2) szczegółowe dokumentowanie realizowanych zadań i czynności służbowych;

3) dokumentowanie wydatków poniesionych z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3.

§ 18. 1. Funkcjonariusz bezpośrednio po upływie okresu oddelegowania lub po odwołaniu z oddelegowania jest obowiązany zgłosić się do służby w ABW.

2. Funkcjonariusz po upływie okresu oddelegowania lub po odwołaniu z oddelegowania obejmuje w ABW stanowisko służbowe nie niższe niż zajmowane przed oddelegowaniem.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609.

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1939 i Nr 223, poz. 2217.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 9 Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 5 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa do wykonywania pracy poza Urząd Ochrony Państwa oraz uposażenia i innych świadczeń przysługujących tym funkcjonariuszom, zachowanym w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609).