ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Miasta Bytom oraz przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Bytom w województwie śląskim

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889), art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) w związku z art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów do Rady Miasta Bytom oraz przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Bytom w województwie śląskim.

§ 2. Datę przedterminowych wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 16 września 2012 r.

§ 3. W przedterminowych wyborach do Rady Miasta Bytom wybiera się 25 radnych.

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Załącznik 1 Kalendarz wyborczy


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 134, poz. 777.