ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 63, poz. 266, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz stanowisk, wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach oraz grupy zaszeregowań pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, zwanej dalej „Szkołą”;

2) stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Szkoły;

3) wysokość dodatku funkcyjnego przysługującego z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji;

4) wysokość oraz sposób obliczania dodatku służbowego;

5) sposób obliczania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę oraz nagrody jubileuszowej, a także sposób zaliczania okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę oraz nagrody jubileuszowej, a także warunki ich dokumentowania.

§ 2. 1. Wykaz stanowisk, wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, wysokość dodatku funkcyjnego przysługującego z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji oraz grupy zaszeregowań pracowników Szkoły określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Szkoły określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Dodatek służbowy może być przyznany w wysokości od 10% do 40% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego przysługującego pracownikowi Szkoły.

§ 4. 1. Pracownikowi Szkoły dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

2. W przypadku nabycia prawa do wyższej stawki dodatku za wieloletnią pracę przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Dodatek za wieloletnią pracę pracownikowi Szkoły przysługuje za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik Szkoły otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

4. Przy ustalaniu prawa do dodatku za wieloletnią pracę przysługującego pracownikowi Szkoły, który był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.

§ 5. 1. Pracownikowi Szkoły nagroda jubileuszowa jest wypłacana niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

2. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi Szkoły w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze — wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.

3. Jeżeli pracownik Szkoły był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.

4. Jeżeli pracownik Szkoły nabył prawo do nagrody, będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu wypłaty nagrody, podstawę obliczania nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

5. W przypadku ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi Szkoły, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż dwanaście miesięcy, licząc od daty rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

§ 6. Pracownik Szkoły dokumentuje swoje prawo do dodatku za wieloletnią pracę lub do wyższej stawki tego dodatku lub do nagrody jubileuszowej, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 września 2011 r. 2)

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. (poz. 1158)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2011 r. Nr 61, poz. 315 i Nr 185, poz. 1093.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń oraz wymaganych kwalifikacji pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (Dz. U. z 2000 r. Nr 2, poz. 17), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 185, poz. 1093).