ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 września 2011 r. w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej

Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 63, poz. 266, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość stypendium krajowego słuchacza;

2) sposób obliczania stypendium krajowego w przypadku nieobecności słuchacza na zajęciach w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, zwanej dalej „Szkołą”;

3) szczegółowy sposób obliczania i dokumentowania kosztów utrzymania za granicą, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej;

4) sposób obliczania kosztów kształcenia słuchacza;

5) sposób i tryb wypłacania stypendium krajowego oraz stypendium zagranicznego.

§ 2. Wysokość stypendium krajowego wynosi 2400 zł.

§ 3. W przypadku nieobecności słuchacza na zajęciach w Szkole:

1) wysokość stypendium krajowego należnego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym wystąpiły dni nieobecności, ulega zmniejszeniu za każdy dzień nieobecności o 1/10 stypendium należnego za miesiąc, w którym wystąpiły dni nieobecności;

2) usprawiedliwionej przyczynami zdrowotnymi, innymi niż związane z wypadkiem przy pracy, wysokość stypendium krajowego należnego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym wystąpiły dni nieobecności, ulega zmniejszeniu o 1/100 należnego stypendium za miesiąc, w którym wystąpiły dni nieobecności.

§ 4. 1. Słuchacz Szkoły, w ramach stypendium zagranicznego na pokrycie kosztów utrzymania za granicą, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej, otrzymuje:

1) 75% diety obowiązującej dla docelowego państwa podróży, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;

2) zwrot kosztów noclegu — do wysokości limitu ustalonego w przepisach, o których mowa w pkt 1, dla zwrotu kosztów noclegu;

3) zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania w kraju do miejsca odbywania stażu lub innych zajęć i z powrotem, środkiem transportu wskazanym przez Szkołę — w pełnej wysokości;

4) zwrot kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i leczenia szpitalnego podczas pobytu za granicą — w pełnej wysokości;

5) zwrot kosztów opłat wizowych — w pełnej wysokości;

6) zwrot kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej z miejscowości, w której słuchacz korzysta z noclegu za granicą, do miejscowości odbywania stażu lub innych zajęć, i z powrotem — w pełnej wysokości;

7) zwrot uzasadnionych wydatków związanych z realizacją programu określonego przez Szkołę dla stażu lub innych zajęć.

2. Koszty lub wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2–7, są zwracane słuchaczowi Szkoły po przedstawieniu rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów lub wydatków.

§ 5. Koszt kształcenia słuchacza w Szkole stanowi sumę kwoty wypłaconego stypendium krajowego, stypendium zagranicznego, składki na ubezpieczenie społeczne słuchacza oraz ilorazu kosztów poniesionych przez Szkołę, pomniejszonych o kwoty wpłacone przez słuchaczy z tytułu odpłatnych świadczeń Szkoły na ich rzecz i średniej liczby słuchaczy w roku kształcenia.

§ 6. 1. Szkoła wypłaca słuchaczowi Szkoły stypendium krajowe co miesiąc, w terminie do dziesiątego dnia miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc.

2. Stypendium krajowe za miesiąc, w którym słuchacz kończy kształcenie w Szkole, wypłaca się w pełnej wysokości.

§ 7. 1. Stypendium zagraniczne, w części, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, Szkoła przekazuje przed wyjazdem z kraju słuchacza na rachunek bankowy przez niego wskazany, i według wyboru słuchacza, w walucie polskiej, albo w euro lub w walucie państwa, w którym odbywa on staż administracyjny lub inne zajęcia wynikające z toku kształcenia.

2. Stypendium zagraniczne, w części, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Szkoła przekazuje przed wyjazdem z kraju słuchacza jako zaliczkę na rachunek bankowy przez niego wskazany, i według wyboru słuchacza w walucie polskiej, albo w euro lub w walucie państwa, w którym odbywa on staż administracyjny lub inne zajęcia wynikające z toku kształcenia. Słuchacz rozlicza się z zaliczki w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu lub innych zajęć, na podstawie rachunków.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 września 2011 r. 2)


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2011 r. Nr 61, poz. 315 i Nr 185, poz. 1093.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 90, poz. 1004, z 2003 r. Nr 143, poz. 1390 oraz z 2006 r. Nr 179, poz. 1322), które traci moc z dniem 23 września 2011 r. w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2011 r. sygn. akt P 15/10 (Dz. U. Nr 61, poz. 315).