ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 1)

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzory ogłoszeń dotyczących:

1) planowanych zamówień:

a) wstępnego ogłoszenia informacyjnego o planowanych zamówieniach, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

b) okresowego ogłoszenia informacyjnego o planowanych zamówieniach sektorowych, niebędącego zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

c) okresowego ogłoszenia informacyjnego o planowanych zamówieniach sektorowych, będącego zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 000 euro dla robót budowlanych, a dla dostaw lub usług – 130 000 euro, udzielanych w trybie: przetargu nieograniczonego, zwanego dalej „procedurą otwartą”, przetargu ograniczonego, zwanego dalej „procedurą ograniczoną”, przetargu ograniczonego, do którego zastosowano art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanego dalej „procedurą przyśpieszoną ograniczoną”, negocjacji z ogłoszeniem, zwanego dalej „procedurą negocjacyjną z uprzednim ogłoszeniem”, negocjacji z ogłoszeniem, do którego zastosowano art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanego dalej „procedurą przyśpieszoną negocjacyjną”, negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, zwanego dalej „procedurą negocjacyjną z uprzednim ogłoszeniem”:

a) ogłoszenia o zamówieniu, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

b) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

c) ogłoszenia o zamówieniu sektorowym, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,

d) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia sektorowego, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

3) konkursu o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro, zwanego dalej „konkursem otwartym”:

a) ogłoszenia o konkursie, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,

b) ogłoszenia o wynikach konkursu, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;

4) zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 000 euro dla robót budowlanych, a dla dostaw lub usług – 130 000 euro:

a) ogłoszenia o zamówieniu, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;

b) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia;

5) konkursu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 euro:

a) ogłoszenia o konkursie, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia,

b) ogłoszenia o wynikach konkursu, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia.

2. Instrukcja wypełniania ogłoszeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 2)

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. (poz. 460)

Załącznik nr 1

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 3

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 4

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 5

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 6

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 7

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 8

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 9

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 10

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 11

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 12

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 13

WZÓR

(PDF)

1)  Niniejsze rozporządzenie dokonuje transpozycji dyrektywy 2001/78/WE z dnia 13 września 2001 r. zmieniającej załącznik IV do dyrektywy 93/36/EWG, załączniki IV, V i VI do dyrektywy 93/37/EWG, załączniki III i IV do dyrektywy 92/50/EWG, zmienione dyrektywą 97/52/WE oraz załączniki XII–XV, XVII i XVIII do dyrektywy 93/38/EWG, zmienione dyrektywą 98/4/WE (dyrektywa w sprawie stosowania standardowych formularzy do publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych) (Dz. Urz. WE L 285 z 29.10.2001, str. 1 i n.).

2)  Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów ogłoszeń o zamówieniach publicznych publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz dodatkowych informacji zawartych w ogłoszeniach (Dz. U. Nr 91, poz. 816), zachowane w mocy na podstawie art. 226 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).