ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów

Na podstawie art. 193 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wynagrodzenie za czynności arbitra przy rozpoznaniu jednego odwołania wynosi 40% kwoty bazowej, ustalonej w ustawie budżetowej na dany rok na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm. 1) ) dla pracowników państwowej sfery budżetowej, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. b tej ustawy.

2. Jeżeli odwołanie zostanie odrzucone z przyczyn, o których mowa w art. 187 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wynagrodzenie arbitra wynosi 20% kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1.

3. Jeżeli odwołanie zostanie cofnięte przed otwarciem rozprawy, wynagrodzenie arbitra wynosi 10% kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1.

§ 2. Przewodniczącemu zespołu arbitrów przy rozpoznaniu jednego odwołania przysługuje wynagrodzenie ustalone odpowiednio według zasad, o których mowa w § 1, powiększone o połowę.

§ 3. Arbitrowi oraz przewodniczącemu zespołu arbitrów przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów związanych z wykonywaniem przez nich czynności w postępowaniu odwoławczym, do kwoty nieprzekraczającej 350 zł.

§ 4. Do wynagrodzenia za czynności arbitrów w postępowaniach odwoławczych wszczętych przed dniem ogłoszenia ustawy budżetowej na dany rok w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się kwotę bazową z roku poprzedniego.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 2)1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256.

2)  Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów (Dz. U. Nr 85, poz. 774), zachowane w mocy na podstawie art. 226 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).