ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń między częściami budżetu państwa określonych w ustawie budżetowej na rok 2004

Na podstawie art. 39 ust. 1b i 1c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między częściami budżetu państwa w zakresie dotyczącym Ministerstwa Polityki Społecznej oraz limity zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń w podziale na części i działy budżetu państwa.

§ 2. 1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe:

1) z części 20 – Gospodarka do części 44 – Zabezpieczenie społeczne w kwocie 207 tys. zł;

2) z części 31 – Praca do części 44 – Zabezpieczenie społeczne w kwocie 2 540 tys. zł, w tym związane z realizacją zadań:

a) koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – w kwocie 1 000 tys. zł.

b) reintegracji społecznej – w kwocie 1 090 tys. zł;

3) z części 34 – Rozwój regionalny do części 44 – Zabezpieczenie społeczne w kwocie 53 tys. zł.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Przenosi się limity zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń z części 20 – Gospodarka, z części 31 – Praca oraz z części 34 – Rozwój regionalny do części 44 – Zabezpieczenie społeczne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. (poz. 1187)

Załącznik 1

Załącznik 2