ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą

Na podstawie art. 134a ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą, oraz szczegółowe warunki i tryb jej przyznawania.

§ 2. 1. Pomoc finansową, o której mowa w § 1, przyznaje Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek dziecka albo jego przedstawiciela ustawowego, zwany dalej „wnioskiem”.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania dziecka, a w przypadku gdy jest składany przez przedstawiciela ustawowego — również jego imię, nazwisko i adres zamieszkania;

2) numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wypłaty pomocy finansowej.

§ 3. Wniosek składa się do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków przyznania pomocy finansowej, o której mowa w § 1, a w szczególności:

1) kopią aktu zgonu funkcjonariusza;

2) kopią orzeczenia komisji lekarskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ustalającej związek śmierci funkcjonariusza ze służbą;

3) zaświadczeniem o pobieraniu nauki lub odbywaniu studiów, wystawionym przez właściwą szkołę ponadgimnazjalną, zakład kształcenia nauczycieli, kolegium pracowników służb społecznych lub szkołę wyższą, ze wskazaniem liczby semestrów nauki w danym roku szkolnym lub akademickim;

4) kopią odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka;

5) kopią dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do uzyskania przez dziecko, w dniu śmierci funkcjonariusza, renty rodzinnej.

§ 4. 1. Pomoc finansowa określona w § 1 jest przyznawana jednorazowo na rok szkolny lub akademicki i wynosi:

1) 1900 złotych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;

2) 3800 złotych dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów szkół wyższych.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, jest wypłacana w dwóch równych ratach:

1) pierwsza rata — za okres od września do stycznia — w terminie do dnia 30 listopada roku, w którym został złożony wniosek;

2) druga rata — za okres od lutego do sierpnia — w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek.

3. Jeżeli w danym roku szkolnym lub akademickim nauka obejmuje tylko jeden semestr, pomoc finansowa, o której mowa w § 1, jest przyznawana w wysokości odpowiadającej jednej racie.

§ 5. 1. Warunkiem przyznania dziecku pomocy finansowej, o której mowa w § 1, na kolejny rok szkolny lub akademicki jest dołączenie do wniosku dokumentu potwierdzającego:

1) uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub

2) zaliczenie roku nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli lub w kolegium pracowników służb społecznych albo zaliczenie roku studiów

— odpowiednio w roku szkolnym lub akademickim, na który została przyznana poprzednio pomoc finansowa.

2. Warunku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się, w przypadku gdy nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej, niezaliczenie roku nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli lub w kolegium pracowników służb społecznych albo niezaliczenie roku studiów było spowodowane okolicznościami niezależnymi od osoby uprawnionej, w szczególności długotrwałą chorobą potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim.

§ 6. 1. W przypadku przerwania nauki po przyznaniu pomocy finansowej, a przed wypłaceniem kolejnej raty, dziecko albo jego przedstawiciel ustawowy informuje o tym fakcie niezwłocznie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wstrzymuje, w drodze decyzji administracyjnej, dalsze przyznawanie pomocy.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455 i Nr 117, poz. 677.