ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Dz. U. Nr 156, poz. 777, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2009 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1333 oraz z 2013 r. poz. 116) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1)   § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Dyrektor Instytutu działa przy pomocy zastępców dyrektora, kierowników komórek organizacyjnych, głównego księgowego oraz samodzielnych stanowisk.”;

2)   w § 3:

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Rady Instytutu, zwanej dalej „Radą”, wchodzi 12 członków powoływanych spośród osób wyróżniających się wysokim poziomem wiedzy lub doświadczeniem w zakresie spraw międzynarodowych.”,

b)   dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:

„5. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.

6. Głosowania są jawne, o ile Rada nie postanowi inaczej.

7. Dyrektor Instytutu bierze udział w posiedzeniach Rady, z głosem doradczym, na zaproszenie Rady.”;

3)   uchyla się § 4;

4)   § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Instytutu wchodzą:

1) komórki organizacyjne:

a)   Akademia,

b)   Biuro Badań i Analiz,

c)   Biuro Informacji Publicznej,

d)   Biuro Finansowo-Administracyjne,

e)   Biblioteka,

f)    Wydawnictwo;

2) samodzielne stanowiska podległe bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu.

2. Szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, a także liczbę oraz zakres zadań samodzielnych stanowisk, o których mowa w ust. 1 pkt 2, określa Dyrektor Instytutu w regulaminie organizacyjnym.”.

§ 2. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia minister właściwy do spraw zagranicznych powoła pozostałych członków Rady na okres trwania bieżącej kadencji Rady.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1403, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620.