ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego

Na podstawie art. 88b ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego (Dz. U. Nr 24, poz. 216, z późn. zm. 1) ) w załączniku w § 4 w ust. 1 uchyla się pkt 4.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 50, poz. 517, z 2002 r. Nr 231, poz. 1950, z 2004 r. Nr 152, poz. 1601, z 2006 r. Nr 155, poz. 1111 oraz z 2007 r. Nr 185, poz. 1312.