ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. U. Nr 200, poz. 1650) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług transportowych.”;

2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Materiały zawierające informacje niejawne, których przewóz, w szczególności z uwagi na ich gabaryty lub fakt bycia towarem niebezpiecznym w przewozie, nie może być zrealizowany przez przewoźników określonych w § 2 ust. 2 pkt 1–5, mogą być przewożone przez przewoźników, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6.”;

3) w § 20 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Materiały niejawne określone w § 3a mogą być przesyłane za pośrednictwem przewoźnika, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 6, z uwzględnieniem zasad zabezpieczenia i pakowania określonych w § 6 ust. 2.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.