ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Na podstawie art. 228 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 2) Powołuje się Międzyresortową Komisję do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, zwaną dalej „Komisją”, w składzie:

1)   Danuta Koradecka, Centralny Instytut Ochrony Pracy — Państwowy Instytut Badawczy — przewodniczący;

2)   Marek Jakubowski, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi — zastępca przewodniczącego;

3)   Adam Lipowczan, Główny Instytut Górnictwa — zastępca przewodniczącego;

4)   Jolanta Skowroń, Centralny Instytut Ochrony Pracy — Państwowy Instytut Badawczy — sekretarz;

5)   Sławomir Czerczak, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi — członek;

6)   Tomasz Dawidowicz, Ministerstwo Obrony Narodowej — Wojskowa Inspekcja Sanitarna — członek;

7)   Ewa Dębczyńska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej — członek;

8)   Anna Dmochowska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych — członek;

9)   Marzena Flis, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” — członek;

10)  Ewa Garstka, Ministerstwo Gospodarki — członek;

11)  Anna Gietka, Polska Izba Przemysłu Chemicznego — członek;

12)  Renata Górna, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych — członek;

13)  Beata Marta Iwańczuk, Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych — członek;

14)  Andrzej Katulski, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej — członek;

15)  Katarzyna Kitajewska, Ministerstwo Zdrowia — Główny Inspektorat Sanitarny — członek;

16)  Jerzy Król, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju — członek;

17)  Jan Krzysztof Ludwicki, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego — Państwowy Zakład Higieny — członek;

18)  Stanisław Marzec, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu — członek;

19)  Zygmunt Mierzejewski, Forum Związków Zawodowych — członek;

20)  Andrzej Milczarek, Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie — członek;

21)  Sylwia Oziembło-Brzykczy, Główny Inspektorat Pracy — członek;

22)  Małgorzata Pośniak, Centralny Instytut Ochrony Pracy — Państwowy Instytut Badawczy — członek;

23)  Anna Rybak, Ministerstwo Środowiska — członek;

24)  Elżbieta Sosnowska, Polski Komitet Normalizacyjny — członek;

25)  Jacek Świeca, Związek Pracodawców Business Centre Club — członek;

26)  Elżbieta Wasilewska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi — członek;

27)  Piotr Wawrzyńczok, Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach — członek;

28)  Jerzy Wroński, Konfederacja Lewiatan — członek;

29)  Jerzy Zagórski, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie — członek. § 2. Komisja jest uprawniona do:

1)   rozpatrywania i opiniowania propozycji dotyczących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

2)   opracowywania i wydawania, w miarę potrzeb, ekspertyz dotyczących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

3)   przedstawiania ministrowi właściwemu do spraw pracy wniosków dotyczących propozycji zmian wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

§ 3. 1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy liczby członków Komisji.

2. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. § 4. Przewodniczący Komisji:

1)   zwołuje posiedzenia Komisji oraz inicjuje i koordynuje jej pracę;

2)   może zapraszać do udziału w pracach i posiedzeniach Komisji także rzeczoznawców spoza Komisji oraz powoływać, w razie potrzeby, ekspertów w celu opracowywania materiałów stanowiących podstawę do ustalania wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

3)   może zlecać opracowywanie poszczególnych tematów, wynikających z zadań Komisji, członkom lub rzeczoznawcom spoza Komisji.

§ 5. Komisja składa ministrowi właściwemu do spraw pracy roczne sprawozdanie ze swojej działalności do końca pierwszego kwartału następnego roku.

§ 6. 1. Prace związane z realizacją zadań Komisji, w tym z obsługą administracyjno-biurową, wykonuje Centralny Instytut Ochrony Pracy — Państwowy Instytut Badawczy.

2. Wydatki związane z posiedzeniami Komisji, a także wydatki związane z opracowywaniem przez Komisję dokumentacji i ekspertyz, są pokrywane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw pracy.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 3) .


1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268 i 1735.

2)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (Dz. U. poz. 1247), które weszło w życie z dniem 7 października 2014 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22 grudnia 2008 r.