ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru

Na podstawie art. 34a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W skład Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zwanej dalej „Centralną Komisją”, wchodzi 228 osób.

2. Liczbę członków Centralnej Komisji reprezentujących poszczególne dziedziny nauki i dziedziny sztuki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Wybór członków Centralnej Komisji przeprowadza powołana przez Prezesa Rady Ministrów komisja wyborcza w składzie: przewodniczący, pięciu członków i sekretarz. Komisję wyborczą powołuje się na okres kadencji Centralnej Komisji.

2. Członkostwa w Centralnej Komisji nie można łą-czyć z członkostwem w komisji wyborczej.

§ 3. Czynności wyborcze rozpoczyna się nie później niż w terminie trzech miesięcy przed upływem kadencji Centralnej Komisji.

§ 4. 1. Jednostka organizacyjna uprawniona do nadawania stopnia doktora może zgłosić w każdej dyscyplinie naukowej lub artystycznej albo w każdej dziedzinie nauki lub dziedzinie sztuki, w ramach której nie występują dyscypliny naukowe lub artystyczne, objętej posiadanymi uprawnieniami, po dwóch kandydatów na członków Centralnej Komisji. Tylko jeden ze zgłoszonych w każdej dyscyplinie albo dziedzinie kandydatów może być pracownikiem lub członkiem rady tej jednostki.

2. Zgłoszenie kandydatów następuje na podstawie uchwały rady jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, podjętej w głosowaniu tajnym. Uchwała zapada zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tej rady.

3. Zgłoszenie kandydata następuje za jego zgodą.

4. Zgłoszenie kandydata zawiera:

1) imię, nazwisko i numer PESEL kandydata;

2) określenie dyscypliny naukowej lub artystycznej w dziedzinie nauki lub dziedzinie sztuki reprezentowanej przez kandydata albo określenie reprezentowanej przez niego dziedziny nauki lub dziedziny sztuki, w ramach której nie występują dyscypliny naukowe lub artystyczne;

3) nazwę jednostki organizacyjnej reprezentowanej przez kandydata;

4) opis przebiegu kariery naukowej lub artystycznej kandydata.

5. Zgłoszenie kandydatów do komisji wyborczej następuje w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm. 2) ), za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm. 3) ).

§ 5. 1. Jeżeli żadna jednostka organizacyjna nie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora danej dziedziny nauki w zakresie dyscypliny naukowej lub dziedziny sztuki w zakresie dyscypliny artystycznej albo dziedziny nauki lub dziedziny sztuki, w ramach której nie występują dyscypliny naukowe lub artystyczne, kandydatów na członków Centralnej Komisji z tej dyscypliny naukowej lub artystycznej albo dziedziny nauki lub dziedziny sztuki, w ramach której nie występują dyscypliny naukowe lub artystyczne, zgłaszają jednostki organizacyjne wskazane przez komisję wyborczą. Przepis § 4 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

2. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych z danej dyscypliny naukowej lub artystycznej albo dziedziny nauki lub dziedziny sztuki, w ramach której nie występują dyscypliny naukowe lub artystyczne, nie przekracza liczby członków Centralnej Komisji, określonej w załączniku do rozporządzenia dla tej dyscypliny albo dziedziny, komisja wyborcza wskazuje jednostkę organizacyjną, która zgłosi dodatkowych kandydatów.

§ 6. 1. Komisja wyborcza, na podstawie otrzymanych zgłoszeń, sporządza listę kandydatów na członków Centralnej Komisji oraz karty wyborcze, oddzielne dla każdej dyscypliny naukowej lub artystycznej albo dla każdej dziedziny nauki lub dziedziny sztuki, w ramach której nie występują dyscypliny naukowe lub artystyczne.

2. Na karcie wyborczej wymienia się w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów wraz z nazwami jednostek, które reprezentują, oraz zamieszcza się zwięzłą informację o sposobie głosowania, w tym o liczbie kandydatów, których może wskazać wyborca.

§ 7. 1. Wybory przeprowadza się odrębnie dla każdej dyscypliny naukowej lub artystycznej albo dziedziny nauki lub dziedziny sztuki, w ramach której nie występują dyscypliny naukowe lub artystyczne, w głosowaniu tajnym.

2. Komisja wyborcza sporządza listę wyborców zawierającą: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej i dziedzinę nauki lub dziedzinę sztuki reprezentowaną przez każdego wyborcę.

3. Komisja wyborcza przesyła wyborcy drogą elektroniczną:

1) zawiadomienie o wyborach wraz z informacją o sposobie i terminie głosowania oraz o warunkach ważności głosu;

2) karty wyborcze zawierające nazwiska i imiona kandydatów w dyscyplinach naukowych lub artystycznych w reprezentowanej przez wyborcę dziedzinie nauki lub dziedzinie sztuki albo w reprezentowanej przez niego dziedzinie nauki lub dziedzinie sztuki, w ramach której nie występują dyscypliny naukowe lub artystyczne.

4. Wyborca głosuje, stawiając na karcie wyborczej znak „X” obok nazwiska i imienia kandydata. Wyborca może oddać głos w każdej dyscyplinie naukowej lub artystycznej w reprezentowanej przez niego dziedzinie nauki lub dziedzinie sztuki albo w reprezentowanej przez niego dziedzinie nauki lub dziedzinie sztuki, w ramach której nie występują dyscypliny naukowe lub artystyczne. Liczba kandydatów wskazanych przez wyborcę nie może być większa niż określona w załączniku do rozporządzenia dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej albo dziedziny nauki lub dziedziny sztuki, w ramach której nie występują dyscypliny naukowe lub artystyczne.

5. Głos oddaje się drogą elektroniczną, w systemie informatycznym gwarantującym tajność, uczciwość i bezpieczeństwo głosowania.

6. Głos jest ważny, jeżeli:

1) został oddany w sposób, o którym mowa w ust. 4;

2) został wysłany drogą elektroniczną w systemie, o którym mowa w ust. 5, w terminie ustalonym przez komisję wyborczą.

§ 8. W skład Centralnej Komisji wchodzą osoby, które w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej albo w dziedzinie nauki lub dziedzinie sztuki, w ramach której nie występują dyscypliny naukowe lub artystyczne, uzyskały kolejno największą liczbę ważnych głosów. W przypadku równej liczby głosówo kolejności rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję wyborczą.

§ 9. 1. Komisja wyborcza, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia głosowania, sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów i przedstawia go Prezesowi Rady Ministrów wraz z listą wybranych członków Centralnej Komisji.

2. W protokole, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się dane i uwagi o przebiegu wszystkich czynności wyborczych.

3. Przewodniczący komisji wyborczej, w terminie określonym w ust. 1, zawiadamia kandydatów o wyborze na członka Centralnej Komisji i zwołuje pierwsze posiedzenie plenarne Centralnej Komisji w danej kadencji.

4.  Dokumentację z przeprowadzonych wyborów komisja wyborcza przekazuje do Biura Centralnej Komisji.

§ 10. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Centralnej Komisji następuje uzupełnienie składu Centralnej Komisji, o czym Przewodniczący Centralnej Komisji niezwłocznie zawiadamia Prezesa Rady Ministrów oraz osobę, która uzyskała mandat członka Centralnej Komisji.

2. Uzupełnienie składu Centralnej Komisji następuje za zgodą osoby, która w danej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej lub dziedzinie sztuki i dyscyplinie artystycznej uzyskała kolejno największą liczbę ważnych głosów w ostatnich wyborach.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r. 4)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455.

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1371, z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459 i Nr 134, poz. 779.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru (Dz. U. Nr 220, poz. 2172, z 2006 r. Nr 190, poz. 1403, z 2010 r. Nr 109, poz. 711 oraz z 2011 r. Nr 77, poz. 419), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654).