ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na rok 2004

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 877) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na rok 2004 (Dz. U. Nr 175, poz. 1816) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) z części 35 – Rynki rolne z rozdziału 01023

– Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 81 tys. zł do części 32 – Rolnictwo do rozdziału 01021

– Główny Inspektorat Weterynarii w kwocie 81 tys. zł;

2) w części 85/02 Województwo dolnośląskie z rozdziału 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 24 tys. zł do rozdziału 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 16 tys. zł oraz do rozdziału 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 8 tys. zł;”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w części 85/10 Województwo łódzkie z rozdziału 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 19 tys. zł do rozdziału 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 19 tys. zł;”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. (poz. 2649)