ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych

Na podstawie art. 152 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z 2004 r. Nr 33, poz. 286 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. Nr 115, poz. 998) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dwa egzemplarze taśmy magnetofonowej lub innego nośnika elektronicznego zawierającej nagranie dźwięku, w przypadku zgłoszenia znaku towarowego dźwiękowego,”;

2) w § 5 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je posiada,”;

3) uchyla się § 10;

4) w § 11 uchyla się ust. 6;

5) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli zgłaszający nie dokona, w wyznaczonym terminie, oddzielnych zgłoszeń znaków towarowych lub nie uiści za nie opłat, uważa się, że zgłoszenie dotyczy znaku towarowego określonego w zgłoszeniu na pierwszym miejscu. W tym przypadku w części dotyczącej pozostałych znaków towarowych zgłoszenie uważa się za wycofane, a postępowanie umarza się.”;

6) w § 17 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego, zgodnie z art. 143 ustawy, zamieszczając w nim następujące dane:”;

7) uchyla się § 18;

8) w § 19:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 1,

b) uchyla się ust. 3 i 4;

9) w § 25 w ust. 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) określenie daty i numeru zgłoszenia,”,

b) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) numer i rocznik „Wiadomości Urzędu Patentowego”, w którym zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu prawa ochronnego.”;

10) w § 27 uchyla się ust. 4;

11) § 28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28. 1. Po uznaniu w Rzeczypospolitej Polskiej rejestracji międzynarodowej znaku towarowego, dokonuje się stosownych wpisów w rejestrze pomocniczym oraz zamieszcza ogłoszenie w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, oprócz informacji, o których mowa w § 27 ust. 2, zawiera:

1) nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę (miejscowość, kod kraju),

2) datę rejestracji międzynarodowej,

3) datę publikacji informacji o rejestracji międzynarodowej,

4) datę wyznaczenia Rzeczypospolitej Polskiej do międzynarodowej rejestracji znaku towarowego.”.

§ 2. Do zgłoszeń dokonanych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.