ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych

Na podstawie art. 93 i art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z 2004 r. Nr 33, poz. 286 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 102, poz. 1119) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) poświadczenie, o którym mowa w art. 936 ust. 1 ustawy,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wraz z dowodem pierwszeństwa należy złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.”;

2) w § 5 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je posiada,”;

3) w § 6:

a) w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) stan techniki, znany zgłaszającemu i przydatny do zrozumienia wynalazku, a zwłaszcza jego nowości i poziomu wynalazczego, do poszukiwań w stanie techniki związanym z wynalazkiem i do badania wynalazku; zaleca się, aby w tej części opisu przytaczać także dane bibliograficzne publikacji dotyczących stanu techniki; dopuszcza się zobrazowanie stanu techniki rysunkami na osobnych arkuszach z zaznaczeniem, że dotyczą one stanu techniki,

4) wynalazek, ujawniając go, zgodnie z zastrzeżeniami patentowymi, w taki sposób, aby zarówno jego istota, jak i całe rozwiązanie były zrozumiałe w stopniu potrzebnym do zrealizowania wynalazku; jeżeli ujawnienie wynalazku z zakresu biotechnologii nie może być dostatecznie dokonane w opisie, należy dodatkowo powołać się na zdeponowany materiał biologiczny, wskazując co najmniej nazwę i siedzibę instytucji, w której złożono depozyt, i nadany przez tę instytucję numer jego przyjęcia, albo wskazać na powszechną dostępność materiału biologicznego,”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Forma i układ opisu, określone w ust. 1, mogą być zmienione, jeżeli pozwoli to na lepsze zrozumienie wynalazku i bardziej zwięzłe jego przedstawienie.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do opisu w zgłoszeniu o uzyskanie patentu, o którym mowa w art. 30 ustawy, zwanym dalej „zgłoszeniem dodatkowym”, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1, 1a i 2, jednakże część opisu określona w ust. 1 pkt 3 powinna przedstawiać wynalazek będący przedmiotem patentu głównego oraz podawać numer patentu głównego (numer zgłoszenia).”;

4) w § 8:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) część nieznamienną, rozpoczynającą się od tytułu określającego przedmiot wynalazku zastrzeganego danym zastrzeżeniem oraz podającą zespół cech technicznych niezbędnych do określenia przedmiotu wynalazku, w całości traktowany jako stan techniki,”,

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 3, może być zależne od dwóch lub większej liczby innych zastrzeżeń. W takim przypadku zastrzeżenia patentowe powinny być pogrupowane w sposób jasno wskazujący na ich wzajemne powiązanie, jak i na chroniony tymi zastrzeżeniami przedmiot wynalazku. Zastrzeżenie patentowe nie powinno być zależne od więcej niż jednego zastrzeżenia niezależnego.

5. Zapis zależności zastrzeżenia od innego zastrzeżenia stosuje się, gdy zastrzeżenie zależne obok własnych cech znamiennych obejmuje wszystkie cechy zastrzeganego przedmiotu podane w zastrzeżeniu, od którego jest ono zależne.”,

c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Przepisu ust. 7 nie stosuje się, gdy odesłanie do opisu lub rysunku jest niezbędne dla określenia zastrzeganego wynalazku oraz zakresu żądanej ochrony patentowej.”,

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Jeżeli zgłoszenie zawiera rysunek, to zastrzeżenia, po podaniu poszczególnych cech znamiennych, powinny zawierać oznaczenia odsyłające do poszczególnych fragmentów rysunku odpowiadających tym cechom. Oznaczenia te powinny być umieszczone w nawiasach. Jeżeli umieszczenie w zastrzeżeniach tych oznaczeń nie przyczynia się wyraźnie do lepszego zrozumienia zastrzeżeń, oznaczeń nie należy umieszczać.”,

e) uchyla się ust. 9;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Jeżeli ze względu na przedmiot wynalazku, zredagowanie zastrzeżenia patentowego zgodnie z § 8 ust. 1—3 byłoby utrudnione:

1) treść zastrzeżenia patentowego może być ograniczona do podania cech technicznych zastrzeganego wynalazku, które wyróżniają go spośród innych rozwiązań ze stanu techniki w rozumieniu art. 25 ust. 2 i 3 ustawy,

2) w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy związku chemicznego, w zastrzeżeniu można poprzestać na określeniu jego struktury chemicznej, a jeżeli zgłoszenie dotyczy wynalazku biotechnologicznego na określeniu sekwencji nukleotydów oraz aminokwasów lub na powołaniu się na zdeponowany materiał biologiczny, ze wskazaniem instytucji, w której złożono depozyt, i nadany przez tę instytucję numer jego przyjęcia.”;

6) w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Skrót opisu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy, zwany dalej „skrótem”, obok treści określonej w art. 33 ust. 5 ustawy, powinien zawierać także:

1) wskazanie instytucji, w której złożono depozyt, i nadanego przez tę instytucję numeru jego przyjęcia, w celu należytego ujawnienia wynalazku — jeżeli zgłaszający powołuje się na zdeponowany materiał biologiczny,

2) wzór chemiczny — jeżeli wymaga tego przedmiot wynalazku, który spośród wszystkich wzorów zawartych w zgłoszeniu najlepiej charakteryzuje wynalazek; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się umieszczenie w skrócie więcej niż jednego wzoru strukturalnego; wzory strukturalne mogą być narysowane na oddzielnym arkuszu dołączonym do skrótu.”.

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Po każdej z głównych cech technicznych wynalazku, wymienionych w skrócie i zobrazowanych za pomocą wskazanej figury rysunku, powinny być umieszczone w nawiasie oznaczenia odsyłające do tej figury.”;

7) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opis oraz zastrzeżenie powinny być podpisane przez zgłaszającego lub jego pełnomocnika.”;

8) w § 15 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli zgłaszający korzysta z możliwości połączenia dwóch lub więcej wynalazków w jednym zgłoszeniu, w szczególności dopuszcza się następujące możliwości:”;

9) w § 16:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do zgłoszenia wzoru użytkowego przepisy § 4—8, § 9 pkt 1, § 10—14 oraz § 15 ust. 2 pkt 2 stosuje się odpowiednio.”,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. W celu sprecyzowania cech wymienionych w zastrzeżeniu niezależnym oraz do przedstawienia cech różnych postaci przedmiotu lub jego części składowych można w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, zawrzeć zastrzeżenia zależne.

4. Rysunki wzoru użytkowego, o których mowa w art. 97 ust. 2 ustawy, powinny, w razie potrzeby, przedstawiać na figurze oznaczonej nr 1 ogólny widok przedmiotu zgłoszenia.”,

c) uchyla się ust. 5 i 6;

10) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po otrzymaniu zgłoszenia Urząd Patentowy niezwłocznie dokonuje czynności, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, jeżeli zawiera ono co najmniej dokumenty określone w art. 31 ust. 3 ustawy.”;

11) uchyla się § 21;

12) w § 26 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Jeżeli zgłaszający nie dokona, w wyznaczonym terminie, oddzielnych zgłoszeń wynalazków lub nie uiści za nie opłat, Urząd Patentowy uważa zgłoszenia tych wynalazków za wycofane i umarza postępowanie w tej części.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Urząd Patentowy wzywa zgłaszającego do dokonania w dokumentacji poprawek wynikających z wycofania zgłoszenia niektórych wynalazków. O ile zgłaszający nie dokonał ich samodzielnie, korekty takiej dokonać może również Urząd Patentowy, jeżeli nie wymaga to znaczącego przeredagowania całego tekstu.”;

13) w § 29:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sprawozdanie o stanie techniki, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy, zawiera:

1) symbol pozycji według międzynarodowej klasyfikacji patentowej, do której został zaklasyfikowany przedmiot zgłoszenia wynalazku, oraz zakres przedmiotowy poszukiwań według tej klasyfikacji,

2) dokumenty dostępne Urzędowi Patentowemu w chwili sporządzania sprawozdania, które mogą być brane pod uwagę przy ocenie spełnienia kryteriów udzielenia patentu na przedmiot zgłoszenia,

3) odniesienie dokumentów, o których mowa w pkt 2, do zastrzeżeń patentowych, których one dotyczą, ze wskazaniem, jeżeli jest to niezbędne, odpowiednich części powołanych dokumentów,

4) oznaczenie powołanych dokumentów z wykorzystaniem w szczególności następujących symboli:

a) X — dla dokumentu podważającego nowość wynalazku,

b) Y — dla dokumentu podważającego poziom wynalazczy wynalazku,

c) A — dla dokumentu stanowiącego znany stan techniki, ale niepodważają-cego nowości i poziomu wynalazczego wynalazku,

d) E — dla dokumentu podważającego nowość wynalazku, ale opublikowanego po dacie zgłoszenia rozwiązania.”,

b) uchyla się ust. 3;

14) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. 1. Jeżeli zgłaszający w toku rozpatrywania zgłoszenia, a w szczególności składając zgłoszenie wydzielone, o którym mowa w § 26, wprowadzi do zgłoszenia lub zgłoszenia wydzielonego uzupełnienia lub poprawki wykraczające poza ujawniony w dacie dokonania zgłoszenia w opisie wynalazku przedmiot rozwiązania, Urząd Patentowy stwierdza ich niedopuszczalność i wzywa zgłaszającego do dokonania odpowiedniej korekty.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, gdy zgłaszający po ogłoszeniu o zgłoszeniu dokona zmiany zastrzeżeń patentowych w sposób rozszerzający zakres żądanej przed tym ogłoszeniem ochrony.”;

15) w § 32 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zgłaszający, godząc się w całości lub części z zarzutami przedstawionymi zgodnie z ust. 2, może w wyznaczonym terminie wprowadzić do zgłoszenia uzupełnienia lub poprawki, które jego zdaniem usuwają przeszkody do udzielenia patentu. Wprowadzając uzupełnienia lub poprawki, zgłaszający może wskazać fragment opisu wynalazku, w którym ujawniony był ich przedmiot w dacie zgłoszenia wynalazku.”;

16) w § 33:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Poprawki i uzupełnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą również obejmować usunięcie z opisu zastrzeżeń i rysunków elementów oraz informacji niezwiązanych z wynalazkiem podlegającym opatentowaniu, a także poprawki o charakterze porządkowym dotyczące tytułu i określenia przedmiotu wynalazku.”,

b) uchyla się ust. 3;

17) w § 34:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Do rozpatrywania zgłoszenia wzoru użytkowego przepisy § 17—31, § 32 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2—6, § 33, 35 i 36, z zastrzeżeniem ust. 2—4, stosuje się odpowiednio.

2. Urząd Patentowy wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego również w przypadku, gdy stwierdzi, że zgłoszony wzór użytkowy nie pozwala na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.”,

b) uchyla się ust. 5;

18) w § 43:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Urząd Patentowy podejmuje postępowanie w sprawie zgłoszenia międzynarodowego, jako urząd wyznaczony lub urząd wybrany, po otrzymaniu, w terminie przewidzianym w układzie, wniosku o podjęcie takiego postępowania, kopii zgłoszenia międzynarodowego, o ile kopia taka nie została dostarczona przez Biuro Międzynarodowe, a także jego tłumaczenia na język polski oraz opłaty krajowej.

3. Tłumaczenie, o którym mowa w ust. 2, może być, z wyjątkiem tłumaczenia skrótu opisu, złożone najpóźniej w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku.”,

b) w ust. 5:

— uchyla się pkt 1,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) tekst zamieszczony na rysunku oraz wykazy sekwencji nukleotydów i aminokwasów,”.

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Tłumaczenie zgłoszenia międzynarodowego powinno być złożone w trzech egzemplarzach.”,

d) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Przepisy § 5 stosuje się odpowiednio do wniosku, o którym mowa w ust. 2.”,

e) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Wraz z tłumaczeniem zgłoszenia międzynarodowego należy, z zastrzeżeniem ust. 10, złożyć dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1—4.”,

f) ust. 12 i 13 otrzymują brzmienie:

„12. Jeżeli dokumenty wymienione w ust. 9 zostały sporządzone w języku innym niż polski, należy załączyć do nich, z zastrzeżeniem ust. 13, tłumaczenie na język polski, podpisane przez tłumacza.

13. Przepis ust. 12 nie ma zastosowania do dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, jeżeli dokument ten został sporządzony w języku angielskim, francuskim, niemieckim lub rosyjskim albo zostało załączone do tego dokumentu tłumaczenie na jeden z tych języków.”;

19) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wszystkie części zgłoszenia powinny być wykonane na papierze giętkim, mocnym, białym, gładkim, nieprzezroczystym i trwałym.”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Minimalne wymiary na arkuszach zawierających podanie, opis, zastrzeżenia i skrót powinny być następujące: margines górny, prawy i dolny — 20 mm, margines lewy — 25 mm, z tym że zalecane jest stosowanie dla marginesu górnego i lewego — 40 mm, a dla marginesu prawego i dolnego — 30 mm.”,

c) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Wszystkie arkusze zgłoszenia, z wyjątkiem podania, powinny być kolejno ponumerowane cyframi arabskimi, przy czym numery powinny być umieszczone pośrodku każdego arkusza u góry, poniżej górnego marginesu.”,

d) ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Odstęp między wierszami tekstu powinien wynosić 1,5 wiersza — około 6 mm.”,

e) ust. 23 i 24 otrzymują brzmienie:

„23. Rysunki powinny być wykonane liniami trwałymi, czarnymi, intensywnymi i ostrymi.

24. Przekroje na rysunkach powinny być oznaczone zgodnie z zasadami rysunku technicznego w sposób nieutrudniający czytania linii odsyłających oraz linii głównych.”,

f) uchyla się ust. 30;

20) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) uchyla się ust. 3,

b) ust. 5—8 otrzymują brzmienie:

„5. Poświadczenie o zdeponowaniu materiału biologicznego powinno zawierać co najmniej:

1) nazwę i adres instytucji depozytowej, w której złożono depozyt,

2) nazwisko i imię lub nazwę oraz adres deponenta,

3) numer nadany depozytowi przez instytucję depozytową,

4) datę przyjęcia materiału biologicznego przez instytucję depozytową,

5) podpis osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji depozytowej.

6. W przypadku określonym w art. 239 ustawy pełnomocnictwo obejmuje upoważnienie i oświadczenie, o których mowa w tym przepisie.

7. Jeżeli dokument, o którym mowa w ust. 1 załącznika, sporządzony został w innym języku niż język polski, angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski, należy załączyć do niego tłumaczenie na jeden z tych języków, podpisane przez tłumacza. Dokumenty te oraz ich tłumaczenia powinny być połączone ze sobą w sposób dający gwarancję, że są one identyczne pod względem treści.

8. Jeżeli dokumenty wymienione w ust. 2—5 załącznika, a także dowody, o których mowa w § 22 rozporządzenia, zostały sporządzone w innym języku niż język polski, należy załączyć do nich tłumaczenie na język polski. Przepis ust. 7 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.”.

§ 2. Do zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych dokonanych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.