ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie trybu i terminów konsultacji, współdziałania i współpracy przy opracowywaniu Narodowego Planu Rozwoju, programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb i terminy:

1) konsultacji Narodowego Planu Rozwoju z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi;

2) współdziałania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z właściwymi ministrami oraz zarządami województw przy prowadzeniu negocjacji z Komisją Europejską na podstawie Narodowego Planu Rozwoju;

3) współpracy instytucji zarządzających z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego przy opracowywaniu programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności oraz tryb i terminy ich konsultacji z partnerami społecznymi i gospodarczymi.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) wstępny projekt NPR – projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013, przed konsultacjami z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, zwanej dalej „ustawą”, opracowany w trybie i terminie określonym w art. 14 ust. 1 ustawy;

2) wstępny projekt programu operacyjnego – projekt regionalnego programu operacyjnego lub sektorowego programu operacyjnego, o których mowa w art. 2 pkt 12 i 13 ustawy, przed konsultacjami z partnerami społecznymi i gospodarczymi, opracowany w trybie i terminie określonym w art. 17 ust. 1 ustawy;

3) wstępny projekt strategii wykorzystania Funduszu Spójności – projekt strategii wykorzystania Funduszu Spójności, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy, przed konsultacjami z partnerami społecznymi i gospodarczymi, opracowany w trybie i terminie określonym w art. 17 ust. 1 ustawy.

§ 3. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji, o których mowa w § 1 pkt 1, wyznacza minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego zgodnie z harmonogramem prac nad przygotowaniem Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego ogłasza w dzienniku o zasięgu krajowym oraz na stronie internetowej urzędu go obsługującego informację o konsultacjach, a w szczególności: zaproszenie do uczestnictwa w procesie konsultacji, terminy konsultacji, miejsca spotkań i konferencji, temat spotkań i konferencji oraz adres strony internetowej, na której zamieszczono wstępny projekt NPR.

§ 4. Konsultacje, o których mowa w § 1 pkt 1, przeprowadza się nie później niż do dnia 1 marca 2006 r.

§ 5. 1. Konsultacje, o których mowa w § 1 pkt 1, w szczególności polegają na:

1) organizowaniu spotkań i konferencji na temat wstępnego projektu NPR;

2) upowszechnianiu wstępnego projektu NPR na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i umożliwieniu zgłaszania uwag przy użyciu kwestionariusza internetowego zamieszczonego na tych stronach;

3) innych działaniach, umożliwiających przedstawienie instytucjom i środowiskom oraz opinii publicznej treści wstępnego projektu NPR oraz uzyskanie ich opinii i uwag.

2. Przy prowadzeniu konsultacji, o których mowa w § 1 pkt 1, podejmuje się działania polegające w szczególności na:

1) rozpowszechnianiu prognoz, strategii i innych dokumentów programowych niezbędnych do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013 w formie pisemnej albo elektronicznej;

2) współpracy ze środkami masowego przekazu i innymi środowiskami oraz instytucjami zainteresowanymi promocją i wsparciem procesu konsultacji.

§ 6. 1. Spotkania i konferencje, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, są organizowane jako ogólnokrajowe i wojewódzkie przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego we współpracy z:

1) samorządami województw;

2) właściwymi ministrami lub w porozumieniu z nimi;

3) partnerami społecznymi i gospodarczymi;

4) jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Spotkania i konferencje dotyczące zagadnień związanych z Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007–2013 mogą być organizowane stosownie do potrzeb oraz z inicjatywy partnerów społecznych i gospodarczych albo jednostek samorządu terytorialnego.

3. Spotkania i konferencje przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień związanych z Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007–2013.

§ 7. 1. W terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia spotkań i konferencji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, zorganizowanych przy współudziale samorządu województwa, właściwy zarząd województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego pisemną informację zawierającą w szczególności:

1) uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji dotyczące zmiany lub uzupełnienia wstępnego projektu NPR;

2) listę instytucji oraz listę osób biorących udział w konsultacjach, obejmującą w szczególności partnerów społecznych i gospodarczych, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji, o których mowa w § 1 pkt 1, przygotowuje informację dotyczącą przebiegu i wyników konsultacji, zawierającą w szczególności ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem, oraz dołącza listy, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, jest przekazywana wszystkim zarządom województw w formie pisemnej i podawana do publicznej wiadomości na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz przedkładana do rozpatrzenia Radzie Ministrów wraz z projektem Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013.

§ 8. 1. Instytucje zarządzające w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego opracowują harmonogram prac nad przygotowaniem programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności, zgodnie z harmonogramem prac nad przygotowaniem Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013.

2. Instytucje zarządzające przekazują harmonogram prac nad przygotowaniem programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności:

1) zarządom województw i właściwym organom administracji rządowej – w przypadku sektorowych programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności;

2) właściwym jednostkom samorządu terytorialnego – w przypadku regionalnych programów operacyjnych.

§ 9. 1. Współpraca instytucji zarządzających z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego polega w szczególności na:

1) zapewnieniu zgodnie z harmonogramami, o których mowa w § 8 ust. 1, przygotowania przez właściwe organy administracji rządowej albo jednostki samorządu terytorialnego materiałów i dokumentów programowych niezbędnych do przygotowania programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności;

2) udzielaniu instytucji zarządzającej doraźnej pomocy merytorycznej, w szczególności przez udostępnianie informacji niezbędnych do realizacji jej zadań;

3) opiniowaniu materiałów i dokumentów mających znaczenie do przygotowania albo realizacji programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności;

4) opiniowaniu przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego projektów programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności;

5) opiniowaniu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego projektów sektorowych programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności;

6) przekazaniu przez instytucje zarządzające regionalnymi programami operacyjnymi projektów tych programów do wiadomości Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

7) odbywaniu, stosownie do potrzeb, wspólnych spotkań służących zapewnieniu terminowego i sprawnego przebiegu prac nad przygotowaniem programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności;

8) organizowaniu i uczestniczeniu w procesie konsultacji.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, instytucje zarządzające, organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego wymieniają informacje związane z przygotowaniem programów operacyjnych w formie pisemnej.

3. Instytucje zarządzające informują Międzyresortowy Zespół do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013 o stanie prac nad programami operacyjnymi i strategią wykorzystania Funduszu Spójności, stosownie do potrzeb i nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 10. O terminie rozpoczęcia konsultacji, o których mowa w § 1 pkt 3, postanawia właściwa instytucja zarządzająca w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, zgodnie z harmonogramem prac nad przygotowaniem programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności, o których mowa w § 8 ust. 1.

§ 11. Właściwa instytucja zarządzająca ogłasza w dzienniku o zasięgu krajowym, a w przypadku programów regionalnych w dzienniku o zasięgu regionalnym, oraz na stronie internetowej urzędu obsługującego właściwą instytucję zarządzającą i ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego informację o konsultacjach, zawierającą w szczególności: zaproszenie do uczestnictwa w procesie konsultacji, terminy konsultacji, miejsca spotkań i konferencji, informację o temacie spotkań i konferencji oraz adres strony internetowej ze wstępnym projektem programu operacyjnego albo strategii wykorzystania Funduszu Spójności.

§ 12. Konsultacje, o których mowa w § 1 pkt 3, przeprowadza się nie później niż do dnia 1 czerwca 2006 r.

§ 13. Instytucja zarządzająca zapewnia prawidłowy i sprawny przebieg konsultacji, o których mowa w § 1 pkt 3.

§ 14. 1. Konsultacje, o których mowa w § 1 pkt 3, polegają w szczególności na:

1) upowszechnianiu wstępnego projektu programu operacyjnego albo wstępnego projektu strategii wykorzystania Funduszu Spójności na stronach internetowych właściwej instytucji zarządzającej i umożliwieniu zgłaszania uwag przy użyciu kwestionariusza internetowego zamieszczonego na tych stronach;

2) organizowaniu spotkań i konferencji na temat wstępnego projektu programu operacyjnego albo wstępnego projektu strategii wykorzystania Funduszu Spójności oraz innych dokumentów programowych niezbędnych do przygotowania programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności;

3) innych działaniach, umożliwiających przedstawienie instytucjom i środowiskom oraz opinii publicznej treści wstępnego projektu programu operacyjnego lub strategii wykorzystania Funduszu Spójności oraz uzyskanie ich opinii i uwag.

2. Przy prowadzeniu konsultacji, o których mowa w § 1 pkt 3, podejmuje się działania polegające w szczególności na:

1) rozpowszechnianiu materiałów i innych dokumentów programowych niezbędnych do przygotowania programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności, w formie pisemnej albo elektronicznej;

2) współpracy ze środkami masowego przekazu i innymi środowiskami oraz instytucjami zainteresowanymi promocją i wsparciem procesu konsultacji.

§ 15. 1. Spotkania i konferencje, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 2, są organizowane jako spotkania i konferencje ogólnokrajowe – w przypadku wstępnych projektów sektorowych programów operacyjnych lub wstępnego projektu strategii wykorzystania Funduszu Spójności.

2. Spotkania i konferencje, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 2, są organizowane jako spotkania i konferencje wojewódzkie – w przypadku wstępnych projektów regionalnych programów operacyjnych. Spotkania i konferencje dotyczące wstępnych projektów sektorowych programów operacyjnych lub wstępnego projektu strategii wykorzystania Funduszu Spójności mogą również odbywać się jako spotkania i konferencje wojewódzkie.

3. W spotkaniach i konferencjach dotyczących wstępnych projektów regionalnych programów operacyjnych może uczestniczyć minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego lub osoba przez niego upoważniona.

§ 16. 1. W terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia spotkań i konferencji, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 2, dotyczących wstępnych projektów sektorowych programów operacyjnych i wstępnego projektu strategii wykorzystania Funduszu Spójności, organizowanych w województwach, właściwy zarząd województwa przekazuje właściwej instytucji zarządzającej programem operacyjnym i strategią wykorzystania Funduszu Spójności pisemną informację zawierającą w szczególności dane, o których mowa w § 7 ust. 1.

2. W terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia konsultacji, o których mowa w § 1 pkt 3, właściwa instytucja zarządzająca regionalnym programem operacyjnym przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego sprawozdanie na temat przebiegu i wyników konsultacji regionalnego programu operacyjnego, zawierające w szczególności uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji wraz z ustosunkowaniem się do nich i uzasadnieniem oraz wnioskami dotyczącymi dalszych prac nad dokumentem, oraz dołącza listy, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2.

3. W terminie 30 dni od zakończenia konsultacji, o których mowa w § 1 pkt 3, właściwa instytucja zarządzająca sektorowym programem operacyjnym i strategią wykorzystania Funduszu Spójności przygotowuje sprawozdanie na temat przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem, oraz dołącza listy, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2.

4. Instytucje zarządzające przekazują sprawozdania, o których mowa w ust. 2 i 3, zainteresowanym uczestnikom konsultacji oraz podają do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej.

§ 17. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z właściwymi ministrami i zarządami województw, po przyjęciu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013 w trybie i terminie określonym w art. 14 ust. 1 ustawy, opracowuje plan negocjacji prowadzonych na podstawie tego dokumentu z Komisją Europejską.

§ 18. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego informuje właściwych ministrów i zarządy województw o terminach i zakresie negocjacji z Komisją Europejską.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego prowadzi z Komisją Europejską negocjacje, informując o postępach w negocjacjach i ich ustaleniach właściwych ministrów i zarządy województw.

3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może zapraszać do udziału w negocjacjach właściwych ministrów albo właściwe zarządy województw.

4. Właściwi ministrowie i zarządy województw współdziałają z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w zakresie negocjacji.

§ 19. Niezwłocznie po zakończeniu negocjacji minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego informuje o wynikach negocjacji właściwych ministrów i zarządy województw.

§ 20. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego podaje do publicznej wiadomości na stronach internetowych urzędu go obsługującego ostateczne wyniki negocjacji z Komisją Europejską, prowadzonych na podstawie Narodowego Planu Rozwoju.

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.