ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej

Na podstawie art. 102 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej (Dz. U. Nr 38, poz. 422 oraz z 2001 r. Nr 52, poz. 541) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nadzór nad przebiegiem aplikacji sprawuje Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub, działający z jego upoważnienia, Prezes Rządowego Centrum Legislacji.”;

2) w § 8 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Listę osób zakwalifikowanych do odbycia aplikacji ustala komisja, składająca się z kierownika aplikacji i jego zastępcy oraz upoważnionych przedstawicieli Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Rządowego Centrum Legislacji i Szefa Służby Cywilnej, spośród osób określonych w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej i art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm. 2) ) – z uwzględnieniem ust. 3.

3. Komisja ustala listę osób zakwalifikowanych do odbycia aplikacji po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, biorąc pod uwagę – oprócz wymagań określonych w przepisach wymienionych w ust. 2:

1) liczbę lat pracy kandydata, w tym liczbę lat pracy związanej z legislacją,

2) potrzeby urzędów administracji rządowej kierujących do odbycia aplikacji,

3) możliwości szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.”;

3) w § 11 w ust. 2 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) przedstawiciel Prezesa Rządowego Centrum Legislacji”;

4) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. 1. Odpłatność za uczestnictwo w aplikacji ustala się za semestr w wysokości siedmiokrotności minimalnego wynagrodzenia ustalanego odrębnymi przepisami.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, są wpłacane przez podmioty kierujące do odbycia aplikacji na wskazany rachunek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153, poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 i 2257 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 287 i Nr 179, poz. 1845.

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2256.