ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 215, poz. 1821) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchyla się ust. 4;

2) uchyla się § 4 ;

3) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariuszowi:

1) pełniącemu służbę w jednostce organizacyjnej Agencji Wywiadu właściwej w sprawach kontroli wewnętrznej i wykonującemu te kontrole,

2) pełniącemu służbę w jednostce organizacyjnej Agencji Wywiadu właściwej w sprawach ochrony informacji niejawnych i wykonującemu kontrole w zakresie ochrony informacji niejawnych,

3) uprawnionemu do wykonywania kontroli na podstawie odrębnych przepisów i wykonującemu te kontrole

– może być przyznany dodatek kontrolerski w wysokości do 25% stawki uposażenia zasadniczego według grupy zaszeregowania specjalisty.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Dodatek kontrolerski przyznaje się na czas określony.”;

4) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 2004 r. (poz. 1320)

WYSOKOŚĆ DODATKU ZA POSIADANY PRZEZ FUNKCJONARIUSZA AGENCJI WYWIADU STOPIEŃ SŁUŻBOWY1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1159.