ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych

Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z 2004 r. Nr 33, poz. 286 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz. U. Nr 40, poz. 358) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Zgłoszenie wzoru przemysłowego, o którym mowa w art. 108 ust. 1 ustawy, powinno obejmować oprócz podania i opisu wzoru wraz z ilustracją w szczególności także:”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zgłoszenie wzoru przemysłowego włókienniczego może zawierać również próbki materiału włókienniczego.”;

2) w § 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, a także PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je posiada,”;

3) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Opis powinien:

1) zawierać na początku określenie wzoru przemysłowego, ze wskazaniem przeznaczenia,

2) określać figury ilustracji,

3) zawierać ponumerowany wykaz odmian wzoru przemysłowego, jeżeli zgłoszenie obejmuje takie odmiany,

4) opisywać na końcu, po wyrazach „cechy istotne wzoru przemysłowego”, te cechy postaciowe, które wyróżniają zgłoszony wzór od innych, znanych już wzorów, i stanowią podstawę do jego identyfikacji.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Ilustracja wzoru przemysłowego powinna przedstawiać przedmiot wzoru z wyraźnym wskazaniem cech istotnych wzoru.

2. Wszystkie odmiany wzoru przemysłowego powinny być przedstawione w figurach na jednym arkuszu.

3. Dopuszcza się przedstawienie każdej lub niektórych odmian wzoru przemysłowego dodatkowo na odrębnych arkuszach, jeżeli przedstawienie tych odmian z zamieszczeniem niezbędnych szczegółów na jednym arkuszu jest niemożliwe.”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„8. 1. Opis i ilustracje wzoru przemysłowego oraz próbki materiału włókienniczego powinny być złożone w trzech egzemplarzach, pozostałe części zgłoszenia — w jednym egzemplarzu.

2. Ilustracje wzoru przemysłowego powinny być podpisane przez zgłaszającego lub jego pełnomocnika w miejscu umożliwiającym ich pominięcie przy reprodukowaniu. Próbki materiału włókienniczego powinny być podpisane na nalepce.”;

6) w § 10:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zgłoszenie wzoru przemysłowego uważa się za dokonane, jeżeli zawiera co najmniej: podanie, opis i ilustrację lub próbkę materiału włókienniczego.”,

b) uchyla się ust. 3 i 4;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Po dokonaniu czynności, o których mowa w § 10 ust. 1, Urząd Patentowy sprawdza, czy zgłoszenie zawiera:

1) podanie,

2) część wyglądającą zewnętrznie na opis wzoru przemysłowego,

3) część wyglądającą zewnętrznie na ilustrację lub próbkę materiału włókienniczego.”;

8) w § 12 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Jeżeli zgłoszenie dokonane zostało przez osobę podającą się za pełnomocnika, a Urząd Patentowy stwierdzi, że dokument pełnomocnictwa nie został dołączony do akt zgłoszenia, wzywa tę osobę oraz stronę do usunięcia braku w wyznaczonym terminie pod rygorem umorzenia postępowania.”;

9) uchyla się § 13 ;

10) w § 15 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Postanowienie w sprawie złożenia oddzielnych zgłoszeń wymaga wykazania w uzasadnieniu braku istotnych cech wspólnych postaci wytworu, przekroczenia w zgłoszeniu dopuszczalnej ilości 10 odmian wzoru albo też braku cech uzasadniających uznanie zgłoszonych wytworów za komplet.”;

11) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, Urząd Patentowy, w przypadkach innych niż określone w § 16, może zażądać od zgłaszającego, pod rygorem umorzenia postępowania, usunięcia, w wyznaczonym terminie, z opisu wzoru lub ilustracji, w szczególności napisów lub ilustracji sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, a także dokonania stosownych poprawek wynikających z wycofania niektórych odmian wzoru, wydając w tej sprawie postanowienie.”;

12) w § 20 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) kopii dodatkowych ilustracji i próbek materiałów włókienniczych (w postaci ilustracji), które zgłaszający dołączył do podania w zgłoszeniu.”;

13) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Odbitki, o których mowa w ust. 1, zawierają tylko opis i ilustrację zbiorczą z zaznaczeniem liczby ilustracji. Na żądanie osób trzecich może być sporządzona odbitka zawierająca komplet ilustracji.”;

14) w § 24 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ilustrację wzoru przemysłowego.”;

15) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wszystkie części zgłoszenia (opis, ilustracje) powinny być przedstawione w takiej formie, aby mogły być bezpośrednio reprodukowane.”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Części zgłoszenia (opis, ilustracja) powinny rozpoczynać się na oddzielnych arkuszach.”,

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Minimalne wymiary marginesów na arkuszach zawierających opis i ilustrację powinny być następujące: margines górny pierwszego arkusza opisu — 35 mm, margines górny każdego innego arkusza opisu lub ilustracji — 20 mm, margines lewy — 35 mm, margines prawy — 15 mm, margines dolny — 15 mm.”,

d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Arkusze opisu i ilustracja powinny być kolejno, począwszy od pierwszej strony opisu, ponumerowane cyframi arabskimi, przy czym numery powinny być umieszczone pośrodku arkusza u góry, poniżej górnego marginesu.”,

e) pkt 15—17 otrzymują brzmienie:

„15. Rysunek powinien być wykonany starannie, liniami trwałymi, czarnymi, dostatecznie intensywnymi i ostrymi, tak aby reprodukcja wykonana ze zmniejszeniem liniowym do 1/3 była czytelna we wszystkich szczegółach.

16. Na jednym arkuszu ilustracji zamieszcza się, z zachowaniem wymogów określonych w pkt 15, figury odpowiadające poszczególnym odmianom wzoru przemysłowego. Figury te powinny być ponumerowane w kolejności odpowiadającej numerom wykazu odmian w opisie wzoru (§ 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia). Numery poszczególnych figur należy poprzedzić literami „Fig.”.

17. Ilustracja nie powinna zawierać tekstu, z wyjątkiem oznaczeń numeracji figur oraz pojedynczych wyrazów, gdy jest to konieczne dla wskazania cech istotnych wzoru przemysłowego. Wysokość cyfr i liter na ilustracji nie powinna być mniejsza niż 6 mm.”;

16) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w pkt 2 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) opisu i ilustracji wystawionego przedmiotu, ujawniających jego istotne cechy, poświadczonych przez kierownika wystawy w sposób niebudzący wątpliwości co do autentyczności treści tych dokumentów,”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli przedmiotem wzoru przemysłowego jest wyrób włókienniczy, do dowodu pierwszeństwa mogą być dodatkowo dołączone próbki materiału włókienniczego poświadczone przez kierownika wystawy w sposób określony w § 8 ust. 2 rozporządzenia.”,

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Jeżeli dokumenty, o których mowa w pkt 1 lub 2, sporządzone zostały w innym języku niż język polski, angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski, należy załączyć do nich tłumaczenie na jeden z tych języków podpisane przez tłumacza. Dokumenty te oraz ich tłumaczenia powinny być połączone ze sobą w sposób dający gwarancję, że są one identyczne pod względem treści.”.

§ 2. Do zgłoszeń dokonanych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.