ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 września 2012 r. w sprawie przyznawania zapomóg weteranom-funkcjonariuszom lub weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb przyznawania zapomóg weteranom-funkcjonariuszom lub weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej „ABW”;

2) dokumenty stanowiące podstawę przyznania zapomóg;

3) sposób przekazywania przyznanych zapomóg;

4) sposób tworzenia funduszu na zapomogi.

§ 2. Przez funkcjonariusza ABW rozumie się funkcjonariusza, o którym mowa w art. 4 pkt 18 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, zwanej dalej „ustawą”.

§ 3. 1. Organem właściwym w sprawie przyznania zapomogi, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, jest odpowiednio Szef ABW albo Szef Agencji Wywiadu.

2. Wniosek o przyznanie zapomogi weteran-funkcjonariusz lub weteran poszkodowany-funkcjonariusz ABW, zwany dalej „weteranem-funkcjonariuszem”, kieruje odpowiednio do Szefa ABW albo Szefa Agencji Wywiadu.

3. Wniosek weterana-funkcjonariusza o przyznanie zapomogi powinien zawierać:

1) imię i nazwisko;

2) nr PESEL;

3) adres zamieszkania;

4) numer i datę wydania legitymacji weterana.

4. Do wniosku weteran-funkcjonariusz dołącza:

1) dokumenty potwierdzające konieczność poniesienia wydatków lub zaistnienie zdarzenia określonego w art. 32 ust. 1 ustawy;

2) oświadczenie o formie wypłaty zapomogi;

3) oświadczenie o nieotrzymaniu z innego źródła pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na jeden z celów określonych w art. 32 ust. 1 ustawy.

§ 4. 1. Warunkiem przyznania zapomogi weteranowi-funkcjonariuszowi, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, jest konieczność poniesienia wydatków pieniężnych z tytułu pokrycia kosztów lub zaistnienia zdarzenia określonego w art. 32 ust. 1 ustawy. Przy przyznawaniu zapomogi uwzględnia się okoliczności mające wpływ na sytuację materialną weterana-funkcjonariusza.

2. Podstawą przyznania zapomogi weteranowi-funkcjonariuszowi są dokumenty potwierdzające konieczność poniesienia wydatków lub zaistnienie zdarzenia wymienionego w art. 32 ust. 1 ustawy.

§ 5. 1. Podmiotem właściwym do wypłaty zapomogi weteranowi-funkcjonariuszowi jest odpowiednio jednostka lub komórka organizacyjna właściwa w sprawach finansowych ABW albo Agencji Wywiadu.

2. Wypłaty zapomogi dokonuje się w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, stosownie do dyspozycji udzielonej przez weterana-funkcjonariusza.

§ 6. Fundusz na zapomogi tworzy się z uwzględnieniem liczby weteranów-funkcjonariuszy, w ramach środków budżetowych części budżetu państwa, których dysponentami są odpowiednio Szef ABW albo Szef Agencji Wywiadu.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.