ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców

Na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842) zarządza się, co następuje:

§ 1. Urzędowi do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi życie z dniem 1 września 2004 r. 1)

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2004 r. (poz. 1858)

STATUT URZĘDU DO SPRAW REPATRIACJI I CUDZOZIEMCÓW



1)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców (Dz. U. Nr 67, poz. 686), które traci moc z dniem 31 sierpnia 2004 r. na podstawie art. 164 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.