ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

Na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (Dz. U. Nr 173, poz. 1029) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ośrodkowi Studiów Wschodnich im. Marka Karpia nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.