ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie trybu kontroli prowadzonej przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 34 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Kontrolę przeprowadza się na podstawie upoważnienia i polecenia przeprowadzenia kontroli, wydanych na piśmie przez organ upoważniony do kontroli.

2. Polecenie przeprowadzenia kontroli zawiera:

1) oznaczenie organu upoważnionego do kontroli;

2) imiona i nazwiska oraz numery legitymacji służbowych kontrolujących;

3) nazwę podmiotu kontrolowanego;

4) szczegółowy zakres kontroli;

5) miejsce i termin przeprowadzenia kontroli;

6) wskazanie wewnętrznych jednostek organizacyjnych objętych kontrolą;

7) termin ważności polecenia przeprowadzenia kontroli;

8) plan kontroli.

§ 2. Kontrola jest przeprowadzana zgodnie z planem kontroli przez dwóch kontrolujących.

§ 3. 1. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie podmiotu kontrolowanego lub w miejscu prowadzenia działalności przez podmiot kontrolowany, w dniach i godzinach jego pracy.

2. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli, kontrola może być przeprowadzona:

1) poza godzinami pracy podmiotu kontrolowanego lub w dni wolne od pracy;

2) w siedzibie organu upoważnionego do kontroli.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, na wniosek organu upoważnionego do kontroli, podmiot kontrolowany umożliwia przeprowadzenie kontroli w terminie i miejscu wskazanych w poleceniu przeprowadzenia kontroli.

§ 4. Na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli organ upoważniony do kontroli zawiadamia na piśmie podmiot kontrolowany o miejscu, zakresie i terminie kontroli.

§ 5. 1. Podmiot kontrolowany zapewnia kontrolującym warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w tym niezwłocznie przedstawia niezbędne dokumenty i materiały, terminowo udziela wyjaśnień oraz udostępnia urządzenia techniczne na koszt własny.

2. Podmiot kontrolowany może wyznaczyć pracownika do udziału w czynnościach kontrolnych.

§ 6. 1. Kontrolujący dokonują ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów.

2. Dowody zebrane w toku kontroli przechowuje się w sposób uniemożliwiający dostęp do nich bez zgody kontrolujących.

§ 7. 1. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach organ upoważniony do kontroli na wniosek kontrolujących może zwrócić się do biegłego o wydanie opinii w sprawach z zakresu przeprowadzanej kontroli.

2. O powołaniu biegłego zawiadamia się podmiot kontrolowany.

§ 8. 1. W przypadku uzasadnionych wątpliwości kontrolujących co do treści przedstawionych im w toku kontroli dokumentów, zgodność odpisów i wyciągów oraz zestawień i obliczeń sporządzanych na potrzeby kontroli potwierdza kierownik podmiotu kontrolowanego lub inna upoważniona osoba.

2. W przypadku odmowy dokonania czynności, o której mowa w ust. 1, kontrolujący sporządzają adnotację w tym zakresie, którą zamieszczają w protokole kontroli.

§ 9. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawiają w protokole kontroli.

2. Protokół kontroli, z zastrzeżeniem § 10, zawiera:

1) nazwę podmiotu kontrolowanego w pełnym brzmieniu, jego siedzibę lub adres oraz imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego, a w miarę potrzeby także kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych oraz daty objęcia przez nich stanowisk;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, z wymienieniem przerw w kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolujących;

4) określenie szczegółowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym opis ustalonych nieprawidłowości lub naruszeń prawa, z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości lub naruszeń oraz osób za nie odpowiedzialnych;

6) opis załączników stanowiących część składową protokołu kontroli;

7) określenie stwierdzonych zagrożeń dla praw osób niepełnosprawnych oraz dla prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej „ustawą”;

8) informację o możliwości zgłaszania zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli i składania wyjaśnień do protokołu, o których mowa w § 11 i 12.

3. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla kierownika podmiotu kontrolowanego i dla kontrolujących.

4. Oczywiste omyłki pisarskie prostują kontrolujący, parafując sprostowania.

§ 10. W razie przeprowadzenia kontroli, w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości lub naruszeń prawa, w protokole kontroli dokonuje się odpowiedniej wzmianki. Przepisów § 9 ust. 2 pkt 5 i 7 nie stosuje się.

§ 11. 1. Protokół kontroli podpisują kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego, a w razie jego nieobecności – osoba przez niego upoważniona.

2. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole.

3. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń kontrolujący dokonują ich analizy i w miarę potrzeby podejmują dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmieniają lub uzupełniają odpowiednią część protokołu kontroli.

5. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontrolujący przekazują na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

§ 12. 1. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie tej odmowy.

2. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożeniu wyjaśnienia kontrolujący zamieszczają wzmiankę w protokole.

3. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez osobę wymienioną w ust. 1 nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

§ 13. 1. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości lub naruszeń prawa w zakresie, o którym mowa w art. 34 ust. 4 ustawy, organ upoważniony do kontroli, w terminie 21 dni od dnia sporządzenia protokołu kontroli, sporządza wystąpienie pokontrolne, które przekazuje kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

2. Wystąpienie pokontrolne zawiera ocenę kontrolowanej działalności, wynikającą z ustaleń opisanych w protokole kontroli, a także uwagi i zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub naruszeń prawa.

3. Jeżeli stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości lub naruszenia prawa wskazują na konieczność podjęcia działań przez właściwe organy państwowe lub samorządowe, organ upoważniony do kontroli przekazuje wystąpienie pokontrolne do tych organów oraz informuje o tym kierownika podmiotu kontrolowanego.

4. Kierownik podmiotu kontrolowanego, w terminie wyznaczonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadamia organ upoważniony do kontroli o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

§ 14. 1. Informacje dotyczące realizowanych zadań określonych w ustawie są przedstawiane każdorazowo na żądanie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w terminie nieprzekraczającym 14 dni od otrzymania żądania.

2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 15. 1. Sprawozdania dotyczące realizowanych zadań określonych w ustawie są przedstawiane w terminach:

1) do dnia 20 sierpnia – za pierwsze półrocze;

2) do dnia 20 lutego – za drugie półrocze.

2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2004 r. (poz. 437)

Załącznik nr 1

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

(PDF)1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262.