ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego na poszczególnych stanowiskach służbowych.

2. Stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego określa tabela, stanowiąca załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego wzrasta z tytułu wysługi lat o 5 % po 5 latach służby i o dalszy 1 % za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20 % po 20 latach służby.

2.  Podstawę wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego z tytułu wysługi lat stanowi stawka uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych.

3. Kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego zaokrągla się do 10 groszy w górę.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.