ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszyAgencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 23 ust. 9 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb przeprowadzania badania lekarskiego osoby zatrzymanej przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej „osobą zatrzymaną";

2) osoby przeprowadzające badanie lekarskie osoby zatrzymanej;

3) organizację oraz miejsce przeprowadzania badania lekarskiego osoby zatrzymanej;

4) przypadki uzasadniające potrzebę udzielenia osobie zatrzymanej pierwszej pomocy medycznej.

§ 2. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przeprowadza się, gdy:

1) osobie zatrzymanej została udzielona pierwsza pomoc medyczna;

2) zachodzi uzasadniona obawa, że osoba ta znajduje się w stanie zagrażającym jej życiu lub zdrowiu;

3) osoba zatrzymana zażąda niezwłocznego zbadania przez lekarza;

4) osoba zatrzymana oświadcza, że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, którego przerwanie zagrażałoby jej życiu lub zdrowiu;

5) z posiadanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej „ABW", informacji lub okoliczności zatrzymania wynika, że osoba zatrzymana może być chora na chorobę zakaźną.

§ 3. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przeprowadza się po dokonaniu przez funkcjonariuszy ABW niezbędnych czynności związanych z zatrzymaniem, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w § 2 pkt2.

§ 4. 1. W przypadku gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w § 2, osoba zatrzymana jest kierowana na badanie lekarskie na podstawie pisemnego wniosku kierownika jednostki organizacyjnej ABW, która dokonała zatrzymania, lub upoważnionego przez niego funkcjonariusza, zwanych dalej „osobami wnioskującymi".

2. Jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w § 2 pkt 2, wniosek o przeprowadzenie badania lekarskiego osoby zatrzymanej może być złożony ustnie. Wniosek ten osoba wnioskująca niezwłocznie potwierdza na piśmie.

§ 5. 1. ABW zapewnia przewiezienie osoby zatrzymanej do zakładu opieki zdrowotnej w celu przeprowadzenia badania lekarskiego.

2. Jeżeli stan zdrowia osoby zatrzymanej wskazuje na potrzebę użycia do jej przewiezienia specjalnego środka transportu sanitarnego, przewiezienia dokonuje się takim środkiem, a w szczególności środkiem transportu pogotowia ratunkowego.

§ 6. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przeprowadza lekarz publicznego zakładu opieki zdrowotnej ABW utworzonego przez Szefa ABW, a jeżeli nie jest to możliwe – lekarz publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo innego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 7. 1. Po przeprowadzeniu badania lekarskiego osoby zatrzymanej lekarz wydaje osobie wnioskującej zaświadczenie lekarskie o istnieniu albo braku przeciwwskazań medycznych do zatrzymania. Zaświadczenie dołącza się do dokumentacji sporządzanej w związku z zatrzymaniem osoby.

2. W przypadku gdy osoba zatrzymana nie wyraża zgody na przeprowadzenie niezbędnego badania lekarskiego albo swoim zachowaniem uniemożliwia wykonanie tej czynności, lekarz okoliczność tę odnotowuje w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, a funkcjonariusz z jednostki organizacyjnej ABW dokonującej zatrzymania – w dokumentacji sporządzanej w związku z zatrzymaniem osoby.

§ 8. Pierwszej pomocy medycznej osobie zatrzymanej udziela się w razie wypadku, urazu, zatrucia, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703.