ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania 1)

Na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach zwane dalej „sprawozdaniem”, składane przez zamawiającego zawiera:

1)   nazwę zamawiającego, adres, REGON i NIP oraz imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej do kontaktów;

2)   oznaczenie rodzaju zamawiającego, a w przypadku zamówień, o których mowa w art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, oznaczenie głównego przedmiotu lub przedmiotów działalności;

3)   w przypadku zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy:

a)   innych niż zamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1 i art. 132 ust. 1 ustawy, zwanych dalej „zamówieniami klasycznymi” — liczbę postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej oraz wartość zawartych umów, bez podatku od towarów i usług, w podziale na tryby udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej i rodzaje zamówień,

b)   o których mowa w art. 132 ust. 1 ustawy, zwanych dalej „zamówieniami sektorowymi” — wartość zawartych umów, bez podatku od towarów i usług, w podziale na przedmioty działalności i na rodzaje zamówień,

c)   o których mowa w art. 131a ust. 1 ustawy, zwanych dalej „zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa”, których przedmiotem są roboty budowlane — liczbę postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej oraz wartość zawartych umów, bez podatku od towarów i usług, w podziale na tryby udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej;

4)   w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy — wykaz postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia z określeniem:

a) numeru ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

b)   rodzaju zamówienia,

c)   przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm. 3) ; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”,

d)   kategorii usług:

— w przypadku zamówień klasycznych i zamówień sektorowych — określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 2a ustawy,

— w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa — określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 2b ustawy,

e)   trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej,

f)   uzasadnienia zastosowania trybu:

—  negocjacji z ogłoszeniem — z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,

—  negocjacji bez ogłoszenia,

—  zamówienia z wolnej ręki,

g)   kraju pochodzenia wybranego wykonawcy lub wykonawców,

h) wartości zawartych umów bez podatku od towarów i usług

— w odniesieniu i w podziale na zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe oraz zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;

5)   sposób wykonania zamówień, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro dla robót budowlanych albo 10 000 000 euro dla dostaw lub usług;

6)   liczbę i łączną wartość udzielonych zamówień, bez podatku od towarów i usług, które zostały udzielone z wyłączeniem procedur określonych w ustawie na podstawie art. 4 pkt 1–3, 6, 7 i 10-13 oraz art. 136-138 ustawy;

7)   łączną wartość udzielonych zamówień, bez podatku od towarów i usług, które zostały udzielone z wyłączeniem procedur określonych w ustawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.

§ 2. Sprawozdanie przekazuje się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

§ 3. Wzór rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Informacje w zakresie angażowania podwykonawców, określone w załączniku do rozporządzenia, w tabeli VI, w kolumnie 8, zawiera się w sprawozdaniu, począwszy od rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach dotyczącego roku 2014.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia:

1) dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, str. 114, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 132, z późn. zm.);

2) dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. Urz. UEL 134 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 19, z późn. zm.);

3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.08.2009, str. 76, z późn. zm.).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473.

3) Wymienione rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. UEL 329 z 17.12.2003, str. 1)oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. UE L 74 z 15.03.2008, str. 1).