ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2006

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 144, poz. 1041) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa przeniesienie niektórych planowanych wydatków budżetowych między częściami budżetu państwa w zakresie realizacji zadań utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

§ 2. 1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe z części 24 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w kwocie 308 600 zł, do części 85 — Budżety wojewodów.

2. Szczegółowy podział wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.