ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2003 r. w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 187, poz. 1824 oraz z 2006 r. Nr 47, poz. 337) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)w pierwszej instancji — Regionalna Komisja Lekarska;”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Regionalna Komisja Lekarska jest właściwa w zakresie badań lekarskich i wydawania orzeczeń w sprawach, o których mowa w § 3 ust. 1.

2. W celu realizacji zadań określonych w ust. 1 Regionalna Komisja Lekarska współpracuje w niezbędnym zakresie z instytucjami ochrony zdrowia.”;

3) w § 5:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) rozpatrywania odwołań od orzeczeń Regionalnej Komisji Lekarskiej;

2) sprawowania merytorycznego nadzoru nad orzecznictwem Regionalnej Komisji Lekarskiej;”,

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) opracowywania wytycznych orzeczniczych dla organów kierujących oraz Regionalnej Komisji Lekarskiej;”;

4) w § 6:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) funkcjonariusza:

a) Szefa AW — Prezes Rady Ministrów lub minister powołany w celu koordynowania działalności służb specjalnych, jeżeli został wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów,

b) zastępcę Szefa AW, kierownika lub zastępcę kierownika jednostki organizacyjnej — Szef AW lub upoważniony przez niego funkcjonariusz,

c) innego niż wymieniony w lit. a i b — kierownik jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach kadrowych lub upoważniony przez niego funkcjonariusz

— zwani dalej „organem kierującym”.”,

b) w ust. 2 uchyla się pkt 2,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do Regionalnej Komisji Lekarskiej można skierować z urzędu funkcjonariusza zwalnianego ze służby, niezależnie od przyczyny zwolnienia, przed datą rozwiązania stosunku służbowego.”,

d) uchyla się ust. 4;

5) w § 7:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Skierowanie do Regionalnej Komisji Lekarskiej traci ważność po upływie 30 dni od daty pierwszego badania wyznaczonego przez Regionalną Komisję Lekarską, w przypadku niestawienia się bez usprawiedliwienia osoby skierowanej.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Regionalna Komisja Lekarska, po dwukrotnym niestawieniu się bez usprawiedliwienia osoby skierowanej, kończy postępowanie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w AW bez wydania orzeczenia i powiadamia o tym fakcie organ kierujący. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skierowaniu kandydata do Regionalnej Komisji Lekarskiej organ kierujący umieszcza wskazówkę o przeznaczeniu do służby:

1) „przewidziany do służby w AW” albo

2) „przewidziany do służby w AW na stanowiskach związanych z wykonywaniem funkcji kierowniczych lub specjalistycznych”.

2. Do skierowania kandydata do Regionalnej Komisji Lekarskiej organ kierujący dołącza:

1) opinię psychologiczną sporządzoną przez psychologa pełniącego służbę w AW;

2) w przypadku kandydata, którym jest funkcjonariusz Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz żołnierz zawodowy, pozostający aktualnie w stosunku służbowym — informację o rodzaju tej służby.

3. W skierowaniu funkcjonariusza do Regionalnej Komisji Lekarskiej organ kierujący:

1) umieszcza wskazówkę o przeznaczeniu tego funkcjonariusza do dalszej służby w AW albo o przewidywanym zwolnieniu go ze służby w AW oraz

2) dołącza szczegółowe informacje dotyczące warunków i przebiegu służby w AW.”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Psycholog przeprowadzający badanie psychologiczne kandydata ocenia jego predyspozycje do służby w AW, w szczególności poziom rozwoju intelektualnego i dojrzałości społecznej kandydata, oraz opisuje cechy jego osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych, umiejętności samodzielnego oraz zespołowego działania w zmiennych warunkach służby.”;

8) w § 10:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W stosunku do kandydata, oprócz określenia jednej z kategorii wymienionych w ust. 1, orzeczenie zawiera jedno z następujących uzupełniających określeń:

1) zdolny albo niezdolny do służby w AW;

2) zdolny albo niezdolny do służby w AW na stanowiskach związanych z wykonywaniem funkcji kierowniczych lub specjalistycznych.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 2, komisja lekarska orzeka o zdolności do służby w AW z zastosowaniem przepisów § 11 ust. 1. Orzeczenie powinno zawierać także określenie, o którym mowa w ust. 2.”;

9) w § 11 uchyla się ust. 2;

10) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Orzeczenie o zdolności do służby Regionalna Komisja Lekarska wydaje, posługując się wykazem, uwzględniając ocenę stanu zdrowia, o której mowa w § 12 ust. 1, wyniki zleconych badań specjalistycznych i dodatkowych, wyniki przeprowadzonej obserwacji szpitalnej oraz informację o warunkach i przebiegu służby, a także ustalenia protokołów powypadkowych mogące mieć znaczenie dla treści orzeczenia.”;

11) w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do postępowania odwoławczego prowadzonego przez Centralną Komisję Lekarską stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed Regionalną Komisją Lekarską w pierwszej instancji.”;

12) w § 25:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zarządza ponowne poddanie osoby skierowanej czynnościom orzeczniczym przez Regionalną Komisję Lekarską.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed Regionalną Komisją Lekarską w pierwszej instancji.”;

13) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

14) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

15) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

16) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

17) uchyla się załącznik nr 5 do rozporządzenia;

18) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;

19) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia;

20) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia;

21) załącznik nr 9 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia;

22) załącznik nr 10 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2007 r. (poz. 759)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.