ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 11 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 88, poz. 809 i Nr 122, poz. 1147 oraz z 2004 r. Nr 87, poz. 818) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Regionalne komisje lekarskie są właściwe w zakresie:

1) badań lekarskich i wydawania orzeczeń w sprawach, o których mowa w § 3 ust. 1, w stosunku do kandydata lub funkcjonariusza zamieszkałego w miejscowości objętej terytorialnym zasięgiem działania tych komisji, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5;

2) współpracy z instytucjami ochrony zdrowia.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Do regionalnej komisji lekarskiej kierują:

1) kandydata — kierownik komórki kadrowej w jednostce organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych oraz w Centralnym Ośrodku Szkolenia ABW i delegaturach ABW;

2) funkcjonariusza:

a) zastępcę Szefa ABW, kierownika lub zastępcę kierownika jednostki organizacyjnej — Szef ABW lub upoważniony przez niego funkcjonariusz,

b) pełniącego służbę w Centralnym Ośrodku Szkolenia ABW oraz delegaturach ABW — kierownik jednostki organizacyjnej,

c) pełniącego służbę w pozostałych jednostkach organizacyjnych — kierownik jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych

— zwani dalej „organem kierującym”.

2. Do regionalnej komisji lekarskiej kieruje się z urzędu:

1) kandydata;

2) funkcjonariusza przewidzianego do służby w grupie antyterrorystycznej;

3) funkcjonariusza przewidzianego do dalszej służby, którego stan zdrowia daje podstawę do przypuszczeń, na podstawie opinii lekarskiej sporządzonej przez lekarza publicznego zakładu opieki zdrowotnej ABW utworzonego przez Szefa ABW, że stopień jego zdolności do służby uległ zmianie lub że dalsze pełnienie przez niego służby na zajmowanym stanowisku jest niemożliwe.

3. Do regionalnej komisji lekarskiej można skierować z urzędu funkcjonariusza:

1) zwalnianego ze służby, niezależnie od przyczyny zwolnienia, przed datą rozwiązania stosunku służbowego;

2) przewidzianego do służby związanej z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych.

4. Do regionalnej komisji lekarskiej można skierować funkcjonariusza na jego własną pisemną prośbę skierowaną, drogą służbową, do właściwego organu kierującego.

5. W uzasadnionych przypadkach organ kierujący może skierować osobę skierowaną do regionalnej komisji lekarskiej z pominięciem jej właściwości terytorialnej.”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Do skierowania kandydata do regionalnej komisji lekarskiej organ kierujący dołącza opinię psychologiczną sporządzoną przez psychologa pełniącego służbę w ABW oraz, w razie potrzeby, wynik egzaminu sprawności fizycznej przeprowadzanego przez zespół ABW do spraw przeprowadzania egzaminu sprawności fizycznej, zwany dalej „zespołem”.

2. W skierowaniu funkcjonariusza do regionalnej komisji lekarskiej organ kierujący umieszcza wskazówkę o przeznaczeniu do służby, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 lub 3 albo ust. 3, oraz do niego dołącza:

1) szczegółowe informacje dotyczące warunków i przebiegu służby oraz, w razie potrzeby, wynik egzaminu sprawności fizycznej;

2) opinię psychologiczną sporządzoną przez psychologa pełniącego służbę w ABW, w przypadku skierowania funkcjonariusza do regionalnej komisji lekarskiej z powodu przewidywanej zmiany charakteru służby na służbę w grupie antyterrorystycznej.”;

4) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Psycholog przeprowadzający badanie psychologiczne osoby skierowanej stwierdza jej predyspozycje do służby w ABW, w szczególności poziom rozwoju intelektualnego i dojrzałości społecznej, oraz opisuje cechy jej osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, umiejętności samodzielnego oraz zespołowego działania, w zmiennych warunkach służby.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Stopień zdolności kandydata do służby regionalna komisja lekarska ustala przez zaliczenie go do jednej z następujących kategorii zdrowia:

1) kategoria „Z” — zdolny, co oznacza, że stan zdrowia kandydata nie budzi żadnych zastrzeżeń albo że stwierdzone schorzenia lub ułomności fizyczne albo psychiczne nie stanowią przeszkody do pełnienia służby;

2) kategoria „N” — niezdolny, co oznacza, że stwierdzone u kandydata schorzenia lub ułomności fizyczne albo psychiczne uniemożliwiają pełnienie służby.”;

6) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

7) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

8) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

9) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

10) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;

11) w załączniku nr 9 do rozporządzenia odnośnik nr 3 otrzymuje brzmienie:

3) Wpisuje się wskazówkę dotyczącą funkcjonariusza zawartą w skierowaniu do komisji lekarskiej.”.

§ 2. Do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2007 r. (poz. 51)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592.