ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie dokonywania oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki dokonywania oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanym dalej „CBA”, przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zwane dalej „komisjami lekarskimi”.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) jednostka organizacyjna — jednostkę organizacyjną CBA;

2) kandydat — osobę ubiegającą się o przyjęcie do służby w CBA;

3) funkcjonariusz — funkcjonariusza CBA.

§ 3. Warunkiem dokonywania oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w CBA jest:

1) przeprowadzenie badania lekarskiego;

2) ocena stopnia zdolności fizycznej i psychicznej przez:

a) orzeczenie o stanie zdrowia funkcjonariusza lub kandydata,

b) zaliczenie stanu jego zdrowia do jednej z określonych kategorii.

§ 4, W przypadkach nieuregulowanych rozporządzeniem komisje lekarskie orzekają na podstawie przepisów regulujących tryb postępowania tych komisji.

§ 5. Wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące czynności dokonywanych przez komisję lekarską, związanych z oceną zdolności fizycznej i psychicznej do służby w CBA, komisje lekarskie sporządzają według wzorów określonych w załącznikach do rozporządzenia oraz na podstawie wzorów określonych w odrębnych przepisach regulujących właściwość i tryb postępowania tych komisji lekarskich.

§ 6. 1. Do komisji lekarskiej kierują:

1) kandydatów — kierownik jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych,

2) funkcjonariuszy:

a) kierownika lub zastępcę kierownika jednostki organizacyjnej — Szef CBA lub upoważniony przez niego funkcjonariusz,

b) pozostałych funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych CBA — kierownik jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych

— zwani dalej „organem kierującym”.

2. Do komisji lekarskiej kieruje się z urzędu:

1) kandydata;

2) funkcjonariusza przewidzianego do służby:

a) w grupie antyterrorystycznej,

b) związanej z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych;

3) funkcjonariusza, którego stan zdrowia daje podstawę do przypuszczeń, że stopień jego zdolności do służby uległ zmianie lub dalsze pełnienie przez niego służby na zajmowanym stanowisku jest niemożliwe.

3. Do komisji lekarskiej kieruje się funkcjonariusza na jego pisemną prośbę skierowaną do właściwego organu kierującego.

4. W uzasadnionych przypadkach organ kierujący może skierować osobę skierowaną do komisji lekarskiej z pominięciem jej właściwości terytorialnej.

§ 7. 1. Organ kierujący sporządza skierowanie do komisji lekarskiej na formularzu karty skierowania kandydata, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, lub funkcjonariusza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Skierowanie do komisji lekarskiej traci ważność po upływie 30 dni od daty pierwszego badania wyznaczonego przez komisję lekarską.

§ 8. 1. Do skierowania kandydata do komisji lekarskiej organ kierujący dołącza opinię psychologiczną sporządzoną przez psychologa pełniącego służbę w CBA oraz, w razie potrzeby, wynik egzaminu sprawności fizycznej przeprowadzanego przez zespół CBA do spraw przeprowadzania egzaminu sprawności fizycznej, zwany dalej „zespołem”.

2. W skierowaniu funkcjonariusza do komisji lekarskiej organ kierujący:

1) umieszcza wskazówkę o przeznaczeniu do służby, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 lub 3;

2) dołącza szczegółowe informacje dotyczące warunków i przebiegu służby oraz, w razie potrzeby, wynik egzaminu sprawności fizycznej.

§ 9. Psycholog, o którym mowa w § 8 ust. 1, przeprowadzający badanie psychologiczne kandydata stwierdza jego predyspozycje do służby w CBA, w szczególności poziom rozwoju intelektualnego i dojrzałości społecznej kandydata, oraz opisuje cechy jego osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, umiejętności samodzielnego oraz zespołowego działania, w zmiennych warunkach służby.

§ 10. 1. Zespół stwierdza stan ogólnej wydolności organizmu, dyspozycję psychofizyczną niezbędną w służbie oraz poziom sprawności fizycznej niezbędny do należytego wykonywania zadań służbowych, w szczególności poziom wykształcenia cech wolicjonalnych i motorycznych kandydata lub funkcjonariusza przewidzianego do służby w grupie antyterrorystycznej oraz u funkcjonariusza pełniącego w niej służbę.

2. Zespół przeprowadza egzamin sprawności fizycznej kandydata lub funkcjonariusza, o których mowa w ust. 1, na podstawie „Wskazówek metodycznych przeprowadzania egzaminu sprawności fizycznej kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w grupie antyterrorystycznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz funkcjonariuszy pełniących w niej służbę”.

3. Wskazówki metodyczne przeprowadzania egzaminu sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 2, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Przewodniczący zespołu wpisuje wyniki egzaminu sprawności fizycznej kandydata lub funkcjonariusza do karty egzaminacyjnej. Kartę egzaminacyjną sporządza się w dwóch egzemplarzach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia.

5. Przewodniczący zespołu przekazuje kartę egzaminacyjną, podpisaną przez wszystkich członków zespołu, organowi kierującemu. Jeden egzemplarz karty egzaminacyjnej dołącza się do skierowania kandydata lub funkcjonariusza do komisji lekarskiej, a drugi egzemplarz — do materiałów opracowania kadrowego kandydata lub akt osobowych funkcjonariusza.

§ 11. 1. Stopień zdolności do służby kandydata lub funkcjonariusza ustala się przez zaliczenie go do jednej z następujących kategorii zdolności do służby:

1) kategoria „Z” z oznaczeniem „A” — „zdolny do służby”, co oznacza, że stan zdrowia nie budzi żadnych zastrzeżeń albo że stwierdzone schorzenia lub ułomności fizyczne lub psychiczne nie stanowią przeszkody do pełnienia służby;

2) kategoria „Z” z oznaczeniem „C” — „zdolny do służby z ograniczeniem”, co oznacza, że stwierdzono przewlekłe schorzenia lub ułomności fizyczne lub psychiczne, które trwale lub czasowo zmniejszają zdolność fizyczną lub psychiczną do pełnienia służby, ale nie stanowią przeszkody do pełnienia służby na określonych stanowiskach;

3) kategoria „N” z oznaczeniem „D” — „niezdolny do służby”, co oznacza, że stwierdzone schorzenia lub ułomności fizyczne lub psychiczne nie pozwalają na pełnienie służby.

2. W skierowaniu kandydata i funkcjonariusza do komisji lekarskiej, w celu ustalenia zdolności do służby, zawierającym dodatkowo stanowisko, na którym kandydat ma pełnić służbę, orzeczenie komisji lekarskiej, oprócz zaliczenia do kategorii określonych w ust. 1, powinno zawierać jedno z następujących określeń:

1) „zdolny do pełnienia służby na stanowisku określonym w skierowaniu”, kat. A lub C;

2) „niezdolny do pełnienia służby na stanowisku określonym w skierowaniu”, kat. D.

3. Przy ustalaniu zdolności do służby kandydata lub funkcjonariusza komisja lekarska powołuje odpowiednie paragrafy i punkty z wykazu chorób i ułomności oraz kategorii zdolności do służby, który stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

4. Rozpoznanie komisja lekarska wpisuje do protokołu badania komisji lekarskiej, który stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia, w języku polskim, z uwzględnieniem lokalizacji schorzenia, a w przypadkach wymagających dodatkowego uściślenia — stopnia nasilenia schorzenia.

§ 12. Orzeczenie komisji lekarskiej sporządza się w trzech egzemplarzach, według wzorów stanowiących załączniki nr 7—12 do rozporządzenia. Pierwszy egzemplarz orzeczenia otrzymuje osoba skierowana, drugi egzemplarz otrzymuje organ kierujący, trzeci przechowuje się w aktach komisji lekarskiej.

§ 13. 1. Podstawowe ustalenia zawarte w protokole badania lekarskiego i orzeczeniu komisji lekarskiej wpisuje się do rejestru orzeczeń. W rejestrze tym wszyscy członkowie składu orzekającego składają podpisy na koniec każdego dnia pracy komisji lekarskiej.

2. Rejestr orzeczeń sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do rozporządzenia.

§ 14. O utrzymaniu w mocy zaskarżonego orzeczenia komisji lekarskiej bądź o jego uchyleniu okręgowa komisja lekarska zawiadamia na piśmie osobę skierowaną oraz organ kierujący. Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2006 r. (poz. 1069)