ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 160, poz. 1560) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 19:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. We właściwych jednostkach tworzy się etatową lub nieetatową służbę bezpieczeństwa i higieny służby, zwaną dalej „służbą bhs”, która pełni funkcje kontrolne i doradcze w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby.”,

b) uchyla się ust. 2;

2) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. Do zadań służby bhs, uprawnień oraz kwalifikacji funkcjonariusza służby bhs stosuje się odpowiednio przepisy w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.”;

3) w § 21 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) przepisy art. 229 § 2, § 3, § 5 pkt 1 i § 6 Kodeksu pracy, a także przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 229 § 8 tego Kodeksu określające zakres i częstotliwość badań okresowych;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273 i Nr 84, poz. 455.