ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych

Na podstawie art. 39a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 oraz z 2003 r. Nr 69, poz. 636) w załączniku do rozporządzenia w załączniku nr 4 do instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych w tabeli „Jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów gmin i związków międzygminnych” w części 3 — „BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ” symbol klasyfikacyjny IV stopnia podziału oznaczony „3110” otrzymuje brzmienie:


Symbole klasyfikacyjne Hasła klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi
II stopnia podziału III stopnia podziału IV stopnia podziału V stopnia podziału w komórce macierzystej w innych komórkach
3110 Podatek od nieruchomości B-10 Bc

Zgłoszenia podatkowe, decyzje o wymiarze podatku, odwołania i zażalenia, zaniechanie poboru w całości lub części, stwierdzenie nadpłaty”


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128.