ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 11 kwietnia 20 11r. w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1) 1. W skład Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zwanego dalej „Centrum”, wchodzą:

1)   kierownictwo:

a)  dyrektor,

b)  zastępcy dyrektora;

2)   Biuro Analiz i Reagowania;

3)   Biuro Logistyki i Finansów;

4)   Biuro Planowania Cywilnego i Ochrony Infrastruktury Krytycznej;

5)   Samodzielny Wydział Ochrony i Kontroli.

2. W biurach mogą być tworzone wydziały, sekcje lub jednoosobowe samodzielne stanowiska pracy.

3. W Centrum mogą być tworzone jednoosobowe samodzielne stanowiska pracy podległe bezpośrednio dyrektorowi Centrum lub jego zastępcom.

§ 2. 1. 2) Centrum kieruje dyrektor przy pomocy zastępców i szefa Samodzielnego Wydziału Ochrony i Kontroli.

1a. 3) Biurami kierują zastępcy dyrektora Centrum.

2. Dyrektor Centrum może upoważnić pracowników Centrum do działania w jego imieniu w określonych przez niego sprawach.

3. W razie nieobecności dyrektora pracą Centrum kieruje wyznaczony przez niego zastępca dyrektora.

4. Do zadań dyrektora Centrum należy:

1) 4) powoływanie i odwoływanie szefa Samodzielnego Wydziału Ochrony i Kontroli;

2)   udzielanie pełnomocnictw osobom fizycznym i prawnym do dokonywania określonych czynności cywilnoprawnych i faktycznych;

3)   reprezentowanie Centrum na zewnątrz w sprawach dotyczących zakresu jego działania, a także na podstawie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezesa Rady Ministrów;

4)   planowanie, organizowanie, koordynowanie i sprawowanie kontroli wewnętrznej wykonywania zadań przez komórki organizacyjne Centrum;

5)   ustalanie zakresu obowiązków pracowników Centrum na poszczególnych stanowiskach;

6)   prowadzenie polityki kadrowej Centrum oraz nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników dyscypliny pracy;

7)   podejmowanie działań na rzecz rozwoju Centrum, podnoszenia kwalifikacji pracowników, zapewnienia wyposażenia technicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. Dyrektor Centrum może:

1)   tworzyć zespoły doradcze i opiniodawcze niezbędne do realizacji poszczególnych zadań Centrum;

2)   w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Centrum zlecać przeprowadzanie ekspertyz, analiz oraz innych opracowań;

3)   zlecać podległym pracownikom wykonywanie innych zadań niż określone w zakresie czynności na zajmowanym stanowisku;

4)   wydawać decyzj e i wytyczne w sprawach związanych z zakresem działania Centrum.

§ 3. 1. Funkcja krajowego centrum zarządzania kryzysowego jest realizowana przez pełnienie całodobowego dyżuru w Centrum.

2. (uchylony). 5)

3. Centrum pracuje w trybie ciągłym, z zapewnieniem zmianowej pracy osób w nim zatrudnionych w czasie obowiązywania stanu nadzwyczajnego oraz występowania sytuacji kryzysowej, w których działania podejmuje właściwy organ zarządzania kryzysowego obsługiwany przez Centrum.

4.  Dyrektor Centrum może wprowadzić tryb pracy ciągłej w sytuacji prowadzenia lub udziału w ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego, a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 6) .


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1729), które weszło wżycie z dniem 20 grudnia 2014 r.

2)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3)   Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5)   Przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6)   Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22 kwietnia 2011 r.