ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra-członka Rady Ministrów Izabeli Jarugi-Nowackiej

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister-członek Rady Ministrów, zwany dalej „Wiceprezesem”, zapewnia koordynację prac Rady Ministrów w zakresie polityki społecznej, równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji.

§ 2. Wiceprezes wykonuje zadania powierzone przez Prezesa Rady Ministrów, w tym zadania w zakresie:

1) zapewnienia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń socjalnych i świadczeń na rzecz rodziny, a także pomocy materialnej dzieciom i młodzieży;

2) inicjowania i prowadzenia dialogu społecznego w sprawach świadczeń społecznych oraz w innych sprawach z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania dyskryminacji;

3) monitorowania sytuacji społecznej i socjalnej;

4) współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 3. Wiceprezes przygotuje projekt powołania Rady Społecznej przy Prezesie Rady Ministrów, z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i partnerów społecznych, jako pomocniczego organu opiniodawczo-doradczego w zakresie polityki społecznej.

§ 4. Do zakresu działania Wiceprezesa należy w szczególności:

1) realizowanie polityki Rady Ministrów w zakresie równego statusu kobiet i mężczyzn;

2) przygotowanie modelu instytucjonalnego w zakresie równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji;

3) przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności z powodu rasy, pochodzenia etnicznego, religii i przekonań, wieku oraz orientacji seksualnej;

4) monitorowanie przestrzegania zasady równego statusu kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach i zakresach polityki realizowanej przez rząd;

5) prowadzenie analiz i dokonywanie ocen obowiązujących przepisów z punktu widzenia respektowania równego traktowania i równości szans kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji;

6) opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych oddziaływujących na sytuację w zakresie równego statusu kobiet i mężczyzn oraz poszanowania ich godności, a także mających związek z przeciwdziałaniem dyskryminacji;

7) promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki równego traktowania i równości szans kobiet i mężczyzn oraz ochrony ich godności, a także prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w tym zakresie;

8) współpraca i wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji.

§ 5. Wiceprezes sprawuje nadzór, w zakresie wyznaczonym przez Prezesa Rady Ministrów, nad działalnością Rządowego Centrum Studiów Strategicznych oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

§ 6. 1. W toku wykonywania zadań Wiceprezes współdziała z właściwymi ministrami, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami i innymi organami administracji rządowej oraz organami samorządu terytorialnego.

2. Organy administracji rządowej współdziałają i udzielają pomocy Wiceprezesowi w realizacji jego zadań, w szczególności przez udostępnianie mu niezbędnych informacji, sprawozdań i analiz.

§ 7. Obsługę organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Wiceprezesowi Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 11 czerwca 2004 r.