ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Zagranicznych, zwanego dalej „ministrem”.

2. Minister kieruje działem administracji rządowej – sprawy zagraniczne.

3. Minister jest dysponentem części 45 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

§ 2. 1. Minister wykonuje zadania w zakresie reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej przed międzynarodowymi organami kontroli przestrzegania praw człowieka.

2. Minister wykonuje zadania określone w przepisach o służbie zagranicznej oraz w przepisach o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Minister wykonuje zadania związane z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w powojennej przebudowie Iraku.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 11 czerwca 2004 r.