ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej „ministrem”.

2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:

1) administracja publiczna;

2) sprawy wewnętrzne;

3) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

3. Minister jest dysponentem części 17, 42 i 43 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

5. Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Minister, niezależnie od obowiązków przewidzianych w tym zakresie dla innych właściwych organów i podmiotów, podejmuje działania niezbędne dla:

1) usunięcia zagrożeń w niezakłóconym funkcjonowaniu urzędów naczelnych, centralnych i terenowych organów administracji rządowej, w tym zapewnienia spokoju i porządku w budynkach i innych obiektach zajmowanych przez te organy;

2) zapobieżenia bezprawnym działaniom lub zaniechaniom, które mogłyby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku w ruchu drogowym lub kolejowym, ruch ten utrudnić albo zakłócić, a także w związku z tym ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny lub narazić kogokolwiek na szkodę;

3) inicjowania i koordynowania działań koniecznych do zapewnienia naprawienia szkód w mieniu Skarbu Państwa powstałych w wyniku zdarzeń, o których mowa w pkt 1 i 2.

4) usuwania skutków klęsk żywiołowych.

§ 3. Minister wykonuje zadania w zakresie:

1) realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego;

2) zagospodarowania mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej;

3) współpracy północno-wschodnich województw Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz regionów Rzeczypospolitej Polskiej z regionem Sankt Petersburga.

4) uprawnień i obowiązków wynikających z umów międzynarodowych, udzielonych dotacji, umów oraz porozumień dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 11 czerwca 2004 r.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. (poz. 1436)

WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI