ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Informatyzacji

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Nauki i Informatyzacji, zwanego dalej „ministrem”.

2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:

1) informatyzacja;

2) nauka.

3. Minister jest dysponentem części 27 i 28 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 11 czerwca 2004 r.