ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium

Na podstawie art. 15 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium (Dz. U. Nr 109, poz. 960, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się następujące mnożniki wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla prezesa, wiceprezesa i etatowych członków samorządowego kolegium odwoławczego, zwanego dalej „kolegium”:


Lp. Stanowisko Mnożniki wynagrodzenia zasadniczego Dodatek funkcyjny
1 Prezes kolegium 3,6 0,7
2 Wiceprezes kolegium 3,35 0,4
3 Członek kolegium 3,15

2) w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) tabelę stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.”;

3) załączniki nr 1—3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1—3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2005 r. (poz. 1708)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 288 i Nr 122, poz. 1020.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 143, poz. 1202, z 2003 r. Nr 113, poz. 1072, z 2004 r. Nr 166, poz. 1739 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 956.