ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) stanowiska personelu dyplomatyczno-konsularnego, stanowiska personelu pomocniczego, stanowiska personelu obsługi tworzone w placówkach zagranicznych, a także stanowiska kierownicze w służbie zagranicznej — określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby zagranicznej — określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości dodatku służby zagranicznej — określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości dodatku z tytułu zajmowania stanowiska kierowniczego w ramach personelu dyplomatyczno-konsularnego — określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. Stanowiskami kierowniczymi w służbie zagranicznej są stanowiska:

1) dyrektora generalnego służby zagranicznej;

2) dyrektora departamentu (komórki równorzędnej);

3) zastępcy dyrektora departamentu (komórki równorzędnej);

4) kierownika placówki zagranicznej;

5) zastępcy kierownika placówki zagranicznej;

6) kierownika wydziału w placówce zagranicznej.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 marca 2009 r. 2)

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2009 r. (poz. 324)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 239, poz. 2047, z 2003 r. Nr 193, poz. 1887 oraz z 2004 r. Nr 286, poz. 2875).