ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 29, poz. 274, z 2002 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2004 r. Nr 262, poz. 2605) w załączniku w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Głównego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:

1) Departament Inspekcji i Orzecznictwa,

2) Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz,

3) Departament Przeciwdziałania Poważnym Awariom,

4) Departament Kontroli Rynku,

5) Departament Organizacyjny i Współpracy z Zagranicą,

6) Departament Systemów Przetwarzania Danych i Technik Laboratoryjnych,

7) Departament Ekonomiczno-Administracyjny,

8) Stanowisko do spraw Kontroli i Audytu Wewnętrznego.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 121, poz. 1263, Nr 191, poz. 1956, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360, Nr 169, poz. 1200, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834.