ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 160, poz. 1555 oraz z 2005 r. Nr 39, poz. 368) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku gdy od dnia złożenia przez funkcjonariusza ostatniego oświadczenia mieszkaniowego nie zaszły zmiany mające wpływ na uprawnienie do otrzymania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego lub za brak lokalu mieszkalnego oraz na ich wysokość, równoważniki te wypłaca się na podstawie skróconego oświadczenia mieszkaniowego składanego przez funkcjonariusza do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.