ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Za stan bezpieczeństwa i higieny służby w jednostce organizacyjnej Agencji Wywiadu, zwanej dalej „jednostką”, odpowiada kierownik tej jednostki, a także, w swoim zakresie obowiązków służbowych, kierownik komórki organizacyjnej w jednostce oraz osoba kierująca doraźnie zespołem złożonym co najmniej z dwóch funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, zwani dalej „przełożonymi”.

§ 2. 1. Przełożony jest obowiązany chronić życie i zdrowie funkcjonariusza Agencji Wywiadu, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków służby, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności przełożony ma obowiązek:

1) znać szczególne właściwości lub warunki służby występujące na stanowiskach służbowych w jednostce, określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 52, poz. 455), zwane dalej „szczególnymi właściwościami lub warunkami służby”, oraz znać zasady bezpieczeństwa i higieny służby obowiązujące na tych stanowiskach;

2) zorganizować służbę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki jej pełnienia;

3) sprawować nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby w jednostce, wydawać polecenia w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz kontrolować ich wykonanie;

4) zapewnić wykonanie zaleceń wydanych przez służbę bezpieczeństwa i higieny służby oraz inne uprawnione organy.

2. Obowiązek zapewnienia funkcjonariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków służby przełożony realizuje w szczególności przez:

1) właściwe utrzymanie budynków, pomieszczeń i stanowisk służbowych, pojazdów, maszyn, innych urządzeń technicznych oraz instalacji;

2) zapewnienie właściwego na danym stanowisku służbowym uzbrojenia, wyposażenia i innego sprzętu;

3) odpowiednie zabezpieczenie maszyn i innych urządzeń technicznych we właściwe osłony oraz przydzielenie narzędzi i wyposażenia gwarantującego bezpieczne wykonywanie czynności służbowych;

4) stwarzanie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych przez posiadanie niezbędnych urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz dostarczanie funkcjonariuszowi niezbędnych środków utrzymania higieny osobistej;

5) zaopatrzenie funkcjonariusza w niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze;

6) podejmowanie przedsięwzięć zabezpieczających funkcjonariusza przed urazami, działaniem substancji toksycznych, porażeniem prądem elektrycznym, szkodliwym działaniem hałasu i wibracji, mikrofal oraz promieniowaniem jonizującym, jak również zmniejszających uciążliwości służby;

7) zapewnienie i umożliwienie funkcjonariuszowi zapoznania się ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby występującymi na stanowisku służbowym zajmowanym przez funkcjonariusza, a także z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny służby obowiązującymi na stanowisku służbowym zajmowanym przez funkcjonariusza oraz kontrolę ich przestrzegania przez funkcjonariusza.

§ 3. W zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia przełożony ma obowiązek:

1) systematycznie przeprowadzać badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w jednostce;

2) zapewnić i umożliwić stosowanie środków zapobiegających schorzeniom i chorobom związanym ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, a w szczególności utrzymywać w stanie stałej sprawności urządzenia niezbędne do przeciwdziałania czynnikom powodującym te schorzenia i choroby.

§ 4. W razie stwierdzenia u funkcjonariusza objawów choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby lub innego schorzenia związanego z warunkami służby, kierownik jednostki ma obowiązek:

1) zbadać w porozumieniu z właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej przyczyny, charakter i rozmiary zagrożenia powodującego chorobę lub schorzenie;

2) przystąpić niezwłocznie do usuwania czynników powodujących powstanie choroby lub schorzenia;

3) skierować funkcjonariusza do komisji lekarskiej, w trybie określonym przepisami w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu;

4) spowodować czasowe lub stałe przeniesienie funkcjonariusza na inne stanowisko służbowe, jeżeli uzasadniają to wyniki badań lekarskich.

§ 5. 1. W razie zaistnienia wypadku, podczas lub w związku z wykonywaniem przez funkcjonariusza obowiązków służbowych, przełożony ma obowiązek podjąć, w granicach dostępnych środków, niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, a także niezwłocznie ustalić przyczyny i okoliczności wypadku.

2. Kierownik jednostki ma obowiązek systematycznie analizować przyczyny wypadków zaistniałych w jednostce i na podstawie wyników tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze.

3. W jednostce prowadzi się rejestr wypadków zaistniałych podczas lub w związku z wykonywaniem przez funkcjonariusza obowiązków służbowych.

§ 6. Programy szkolenia, kształcenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy powinny obejmować zagadnienia bezpieczeństwa i higieny służby.

§ 7. Warunkiem dopuszczenia funkcjonariusza do służby na stanowisku służbowym, na którym występują szczególne właściwości lub warunki służby, jest odbycie przeszkolenia w zakresie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny służby obowiązujących na tym stanowisku służbowym. Odbycie przeszkolenia funkcjonariusz potwierdza na piśmie.

§ 8. Funkcjonariusz wykonuje czynności służbowe w ramach posiadanych kwalifikacji i możliwości technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem posiadanego uzbrojenia, wyposażenia oraz innego niezbędnego sprzętu.

§ 9. Funkcjonariusz wykonujący czynności biurowe powinien wykonywać je w obiektach budowlanych i pomieszczeniach, spełniających wymagania i normy bezpieczeństwa i higieny pracy przewidziane dla obiektów budowlanych i pomieszczeń, odpowiednich do rodzaju wykonywanych czynności i liczby funkcjonariuszy.

§ 10. Funkcjonariusz pełniący służbę na stanowisku służbowym, na którym występują szczególne właściwości lub warunki służby, związane z działaniem: siły fizycznej maszyn i urządzeń, substancji toksycznych, wysokich lub niskich temperatur, prądu elektrycznego, mikrofal, hałasu i wibracji oraz promieniowania jonizującego, ma obowiązek stosować środki i metody zabezpieczające przed tym działaniem, w szczególności środki ochrony indywidualnej.

§ 11. Podczas prowadzenia szkolenia: strzeleckiego, z użyciem materiałów wybuchowych, zapalających i dymotwórczych, w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego i technik samoobrony, wspinaczkowego, nurkowego, spadochronowego, doskonalącego technikę jazdy oraz zajęć wychowania fizycznego, jego organizator ma obowiązek zapewnić:

1) fachową obsługę uzbrojenia, wyposażenia oraz innego sprzętu;

2) bezpieczną realizację poszczególnych elementów ćwiczeń;

3) sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy;

4) zabezpieczenie medyczne;

5) zabezpieczenie terenu ćwiczeń przed dostępem osób postronnych.

§ 12. 1. Podczas szkolenia każde ćwiczenie powinno być prowadzone pod nadzorem instruktora posiadającego stosowne uprawnienia i przez taką ich liczbę, która pozwala na sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad ćwiczącymi.

2. Przed przystąpieniem do ćwiczeń organizator szkolenia i instruktor mają obowiązek sprawdzić miejsce prowadzenia ćwiczenia, uzbrojenie, wyposażenie i inny sprzęt używany do ćwiczeń oraz poinformować ćwiczących o mogących wystąpić zagrożeniach.

3. Ćwiczenia o większym stopniu trudności i skomplikowania należy wprowadzać do szkolenia, stosując zasadę stopniowania trudności.

§ 13. Organizator szkolenia i instruktor mają obowiązek:

1) odsunąć od ćwiczeń funkcjonariusza naruszającego postanowienia regulaminów, instrukcji, przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby oraz poleceń i wskazówek instruktora, a także funkcjonariusza zgłaszającego zły stan zdrowia;

2) przerwać ćwiczenie w razie stwierdzenia braku niezbędnych warunków bezpieczeństwa lub nieprawidłowego wykonywania ćwiczenia, nadmiernej brawury oraz nieprzestrzegania bądź lekceważenia przepisów bezpieczeństwa i higieny służby przez funkcjonariusza.

§ 14. Funkcjonariusz uczestniczący w szkoleniu ma obowiązek niezwłocznie zgłosić instruktorowi i organizatorowi szkolenia odniesione kontuzje, urazy i obrażenia.

§ 15. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podczas których może zaistnieć zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, przełożony ma obowiązek:

1) opracować szczegółowy plan działania podległych funkcjonariuszy;

2) rozpoznać zagrożenia, informować podwładnych funkcjonariuszy o ich występowaniu oraz wydawać polecenia dotyczące właściwego zabezpieczenia ludzi przed ich następstwami;

3) zapewnić odpowiednie uzbrojenie, wyposażenie oraz inny niezbędny sprzęt;

4) ustalić sygnały i środki alarmowe oraz odwód niezbędny do udzielenia wsparcia i pomocy;

5) zapewnić zabezpieczenie medyczne;

6) kontrolować i nadzorować pracę podległych funkcjonariuszy;

7) w razie zaistnienia wypadku lub nagłego bezpośredniego zagrożenia życia natychmiast przystąpić do ratowania poszkodowanych lub zagrożonych;

8) podczas długotrwałego wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, prowadzonych w niskich lub wysokich temperaturach albo w obecności czynników szkodliwych dla zdrowia, zapewnić odpowiednio częstą wymianę funkcjonariuszy, możliwość ogrzania się, niezbędne posiłki i napoje oraz odpowiedni sprzęt i wyposażenie.

§ 16. Funkcjonariusz ma obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby, obowiązujących na zajmowanym stanowisku służbowym, a w szczególności:

1) znać przepisy oraz zasady bezpiecznego wykonywania czynności i zadań służbowych i wykonywać te czynności w sposób zgodny z tymi przepisami i zasadami;

2) znać przepisy oraz zasady posługiwania się przydzielonym uzbrojeniem, wyposażeniem oraz innym sprzętem;

3) dbać o należyty stan użytkowanego uzbrojenia i wyposażenia, maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz dbać o porządek i ład w miejscu pełnienia służby;

4) używać środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem;

5) poddawać się wymaganym badaniom lekarskim oraz innym, zarządzonym przez właściwe organy, i stosować się do ich zaleceń;

6) brać udział w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby;

7) zawiadomić niezwłocznie przełożonego o zauważonym w jednostce wypadku zaistniałym podczas pełnienia służby lub o zaistniałym zagrożeniu dla życia lub zdrowia ludzkiego.

§ 16a. Warunkiem dopuszczenia funkcjonariusza do wykonywania czynności służbowych po trwającej dłużej niż 30 dni niezdolności do służby spowodowanej chorobą jest poddanie się przez tego funkcjonariusza kontrolnym badaniom lekarskim w celu potwierdzenia faktu jego powrotu do zdrowia.

§ 17. W czasie wykonywania zadań służbowych, w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, funkcjonariusz może odstąpić od zasad bezpieczeństwa i higieny służby, z zachowaniem wszelkich dostępnych w danych warunkach zabezpieczeń, jeżeli w jego ocenie dokonanej w miejscu i czasie wykonywania czynności służbowej istnieje prawdopodobieństwo uratowania życia ludzkiego lub odwrócenia zagrożenia godzącego w bezpieczeństwo państwa, w szczególności gdy:

1) z powodu braku specjalistycznego uzbrojenia, wyposażenia lub innego sprzętu zachodzi konieczność zastosowania środka zastępczego;

2) fizyczne warunki i umiejętności funkcjonariusza mogą zastąpić brak możliwości użycia właściwego uzbrojenia, wyposażenia lub innego sprzętu;

3) funkcjonariusz podejmie wykonanie określonej czynności dobrowolnie.

§ 18. W zakresie nieuregulowanym rozporządzeniem stosuje się odpowiednio:

1) przepisy art. 208, art. 211–227, art. 232–236 i art. 2373–23711 działu dziesiątego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) oraz wydane na ich podstawie przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy;

1a) przepisy art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 3, § 5 pkt 1 i § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, a także przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 229 § 8 tej ustawy określające zakres i częstotliwość badań okresowych;

2) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy wydane na podstawie art. 23715 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jeżeli funkcjonariusz w czasie wykonywania zadań służbowych wykonuje prace, których te przepisy dotyczą.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609.

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081.