ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Dz. U. Nr 154, poz. 1273, z 2004 r. Nr 73, poz. 658 oraz z 2006 r. Nr 71, poz. 490) § 12a i 12b otrzymują brzmienie:

„§ 12a. Zezwala się na dokonywanie w kraju, między rezydentami, rozliczeń w euro, w zakresie:

1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 3) ).

2) innych środków przeznaczanych na współfinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków określonych w pkt 1

— o ile dokonywanie takich rozliczeń jest zgodne z procedurami, o których mowa w art. 208 ust. 1 ustawy wymienionej w pkt 1, oraz umowami międzynarodowymi, odrębnymi przepisami lub deklaracją dawcy, o których mowa w art. 202 ust. 1 tej ustawy, i innymi jej przepisami.

§ 12b. Zezwala się na dokonywanie w kraju, między rezydentami, rozliczeń w walutach wymienialnych, w zakresie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, o ile dokonywanie takich rozliczeń jest zgodne z procedurami, o  których mowa w art. 201 ust. 2 pkt 2 i art. 208 ust. 1 tej ustawy, oraz z umowami międzynarodowymi, odrębnymi przepisami lub deklaracją dawcy, o których mowa w art. 201 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, i innymi jej przepisami.”.

§ 2. Przepisy § 12a i 12b rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 29 grudnia 2006 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832.