ROZPORZĄDZENIE

MINISTRÓW TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH 2)

z dnia 24 lipca 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448 oraz z 2013 r. poz. 700) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Znaki poziome odzwierciedlające znaki pionowe ostrzegawcze lub zakazu albo dodatkowe znaki szlaków rowerowych stanowią powtórzenie zastosowanych znaków pionowych chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.”;

2)   w § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Znak A-24 „rowerzyści” ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.”;

3)   w § 83:

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Znaki:

1)   R-1 „szlak rowerowy lokalny”,

2)   R-1a „początek (koniec) szlaku rowerowego lokalnego”,

3)   R-1b „zmiana kierunku szlaku rowerowego lokalnego” oznaczają odpowiednio przebieg szlaku rowerowego lokalnego.”,

b)   uchyla się ust. 2,

c)   ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Znak R-3 „tablica szlaku rowerowego lokalnego” wskazuje odległość do głównych miejscowości położonych przy szlaku rowerowym lokalnym.”,

d) dodaje się ust. 4-8 w brzmieniu:

„4. Znak R-4 „informacja o szlaku rowerowym” wskazuje rodzaj szlaku rowerowego. Umieszczona pod znakiem R-4 tabliczka informuje o utrudnieniu występującym na szlaku rowerowym.

5. Na znaku R-4 w dolnej jego części umieszcza się symbol, numer lub barwne oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy.

6. Znaki:

1)   R-4a „informacja o rzeczywistym przebiegu szlaku rowerowego”,

2)   R-4b „zmiana kierunku szlaku rowerowego”,

3)   R-4c „drogowskaz tablicowy szlaku rowerowego”,

4)   R-4d „drogowskaz szlaku rowerowego w kształcie strzały podający odległość”,

5)   R-4e „tablica przeddrogowskazowa szlaku rowerowego” wskazują przebieg i kierunek szlaku rowerowego.

7. Na znaku R-4a umieszcza się graficzną ilustrację przebiegu szlaku rowerowego w schemacie rzeczywistego układu dróg, przy czym przebieg szlaku rowerowego oznacza się linią szerszą zakończoną kształtem strzały wskazującej na jego kierunek.

8. Na znaku R-4b w dolnej jego części umieszcza się symbol, numer lub barwne oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy. Umieszczona pod znakiem R-4b tabliczka informuje o utrudnieniu występującym na szlaku rowerowym.”;

4) w załączniku do rozporządzenia:

a)   w części „DODATKOWE ZNAKI PIONOWE” w grupie „Dodatkowe znaki szlaków rowerowych”:

—  pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

„1) R-1 „szlak rowerowy lokalny”,

2)   R-1a „początek (koniec) szlaku rowerowego lokalnego”,

3)   R-1b „zmiana kierunku szlaku rowerowego lokalnego”,”,

—  uchyla się pkt 4 i 5,

—  pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) R-3 „tablica szlaku rowerowego lokalnego”,”,

—  dodaje się pkt 7-12 w brzmieniu:

„7)  R-4 „informacja o szlaku rowerowym”,

8)  R-4a „informacja o rzeczywistym przebiegu szlaku rowerowego”,

9)   R-4b „zmiana kierunku szlaku rowerowego”

10)  R-4c „drogowskaz tablicowy szlaku rowerowego”,

11)  R-4d „drogowskaz szlaku rowerowego w kształcie strzały podający odległość”

12)  R-4e „tablica przeddrogowskazowa szlaku rowerowego”.”,

b)   w części „DODATKOWE ZNAKI PIONOWE” w grupie „Dodatkowe znaki szlaków rowerowych”:

—  skreśla się rysunki R-2 i R-2a,

—  dodaje się rysunki R-4, R-4a, R-4b, R-4c, R-4d, R-4e

R-4

R-4a

R-4b

R-4c

R-4d

R-4e

§ 2. Znaki R-1 „szlak rowerowy krajowy”, R-1a „początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego”, R-1b „zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego” i R-3 „tablica szlaku rowerowego” stosowane w organizacji ruchu na drogach przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uznaje się za równoważne odpowiednio znakom R-1 „szlak rowerowy lokalny”, R-1a „początek (koniec) szlaku rowerowego lokalnego”, R-1b „zmiana kierunku szlaku rowerowego lokalnego” i R-3 „tablica szlaku rowerowego lokalnego”.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. a tiret drugie oraz lit. b tiret pierwsze, które wchodzą w życie po upływie 5 lat od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: B. Sienkiewicz


1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2)    Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

3)    Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 179, poz. 1104, z 2010 r. Nr 65, poz. 412 oraz z 2011 r. Nr 89, poz. 509 i Nr 124, poz. 705.